91. Geen verwarring – luister en leef!

[Openbaring 1]

In die dramatiese eerste skeppingswoorde het orde uit chaos voortgekom, nie verwarring en vernietiging nie. Vandag, as mens om jou kyk, is die deurmekaarspul so geweldig dat dit lyk asof ‘n verrukte afkopruiter planloos bloed vergiet en te midde van paniek en verdwasing, die ontreddering van die mensdom uitbuit. Regerings sukkel om orde te handhaaf; mense soek stabiliteit en sekuriteit. Orde en vrede is elemente van die koninkryk van God, daarom bid ons: laat U koninkryk kom. Wat ons leer van die majestieuse heerskappy van ons Vader, moet ons as die pêrel van groot waarde aan ons kinders oordra.

Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. (2 Timoteus 2:2, NAB)

In ons studie van die boek Openbaring, moet ons eers verklaar dat God groter is as enigiets wat ons ken of ooit mag ken en nooit deur een studie of een interpretasie verklaar kan word nie. Daar is in die veelvuldige wysheid van die Heilige Gees altyd meer en meer om te leer. Ek onderwerp in nederigheid aan die oneindige en oorweldigende voortreflikheid van ons Vader wat nooit in aardse terme voldoende beskryf kan word nie. Dit wat ons bespreek skraap die oppervlakte in ‘n voorlopige analise, wat meestal die dispensasionele interpretasie van die visioen so ver moontlik vermy. Daar is ‘n groot verskeidenheid van hierdie interpretasies waarvan ‘n hele aantal logies klink.

Wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan die Here ons God, maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend aan ons en ons nageslag: ons moet lewe volgens al die woorde van hierdie wet. (Deuteronomium 29:29, NAB)

Ons is in die unieke posisie in die heelal om die saligmakende krag van God te ervaar. Hierdie uitsonderlike aspek van die mens is ons kenmerk – die simbool van God se plan waarmee ons gemerk word sodat die engele ons ken. Die engele is geskape wesens. Hulle het nie redding nodig nie. Die kerk is die simbool van God se werk op aarde en maak dit bekend aan die hemelse wesens soos Paulus verklaar:

Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim. (Efesiërs 3:10, NAB)

Is dit nie ‘n heerlike, majestieuse rol om te vertolk nie? Staan sterk Bodemklipvriend, ons triomftog saam met Christus is ver bo wat jy ooit kon droom. Mag God ons toerus in elke opsig, veral met ‘n woord op sy tyd.

Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik sodat ek dié wat moeg is, kan moed inpraat. Elke môre laat Hy my opnuut weer luister, Hy laat my luister soos ‘n leerling moet luister. (Jesaja 50:4, NAB)

Soos ons deur die eerste hoofstuk van Openbaring lees, wees bedag op die mees belangrike beginsels in die studie van hierdie boek. Die Heilige Gees heers oor alles. Hy openbaar die hart van God. Jesus het alles gegee, nou kom Hy om bestek op te neem.

Die teenwoordigheid van die Troon – die Drie-eenheid – is altyd positief. Die doel is om te seën. Dit is juis waarom daar oordeel, waarskuwing en onthulling van sonde is. In alles is aanmoediging en beloning vir gehoorsaamheid.

Alle oordeel en veroordeling word uitgespreek met die doel om te seën en God se goedkeuring te verkry.

Niks is onduidelik of vaag nie. Ons Vader openbaar Homself en Sy plan tot voordeel van die mensdom. Hy verduidelik die chaotiese gevolge van sonde sodat Hy kan red en genees. Sonde verhoed seën. Dit is ‘n feit. (1:1-3). Sewe seëninge word in Openbaring belowe. Kom ons juig saam.

 

 1. Seën op die Woord – om te hoor, te bewaar en te gehoorsaam (1:3)
 2. Seën op die dood (14:13)
 3. Seën op diegene wat wakker is (16:15)
 4. Seën op die genooides (19:9)
 5. Seën op die eerste opstanding (20:6) – nie deur die dood aangeraak nie. Wedergeboorte red jou van die dood.
 6. Seën op die wyse (22:7)
 7. Seën op diegene wat hulle klere gewas het (22:14)

Al hierdie seëninge is van toepassing op ons wat deur die Kruis gered is en die ewige lewe met wedergeboorte ontvang het.

Die sentrale tema van die hele boek is Christus as hoogste en superieure wese in volle sig. Absoluut alles is om Hom gesentreerd. Johannes skilder ‘n lewendige en dramatiese beeld van Jeus.

Hy word aangekondig met ‘n stem soos ‘n basuin (1:10) Die trompet of basuin was ‘n oproep van die leiers om die aandag van die volk te kry vir ‘n aankondiging of ‘n oproep om te veg. Die basuin kondig die visioen aan.

Sewe uitstaande karaktertrekke word beskryf. Alles vind sy bron in die beskrywings van die Ou Testament sodat dit bekend is vir Johannes se gehoor.

 

 1. Lang kleed
 2. Goue band om sy bors (1:13)
 3. Hare wit soos wol, soos sneeu
 4. Oë wat soos vuur vlam (1:14)
 5. Voete soos geelkoper wat in ‘n smeltoond gloei
 6. Stem soos die gedruis van ‘n groot watermassa (1:15)
 7. Swaard het uit sy mond gekom – skerp en tweesnydend (1:16)

Die sewe geeste (1:4) dui op die volheid en volkomendheid van die Heilige Gees. Die Troon is die simbool van heerskappy en gesag, wat die funksie van die Heilige Gees is. Die Troon word beskryf as die setel van outoriteit in die heelal, wat die beeld van Christus in die kerk beveel en vereis.

“Ek is die Alfa en die Omega,” sê die Here God, Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. (1:8)

Johannes ignoreer sekere verbuigings in die Griekse grammatika om sy respek vir God te toon. Hy beskou God as so verhewe dat selfs taalstruktuur moet buig voor God se almag. Alpha is die eerste en Omega die laaste letter in die Griekse alfabet om aan te dui dat God absoluut alles vir altyd omsluit. God beskryf Homself so in Jesaja 44:6 and 48:12.

Die woord almagtig beskryf God met soewereiniteit oor alle dinge. Op hierdie punt in die geskiedenis was die kerk vervolg en verslae. Dit word goed beskryf in die woorde van die Engelse digter, Sir William Watson: the panting huddled flock whose crime was Christ.

Die bemoediging is sterk en duidelik en die visioen word geskryf met die oog daarop om die mense van Die Weg, soos wat die kerk op daardie stadium bekend gestaan het, op te lig, sodat hulle hulle oog kan verhef en Jesus as die triomfantelike koning sien, en in die proses verby die wrede ystervuis van die Romeinse keiser kyk.

Openbaring 19:6 verklaar in oorwinning “Prys die Here! Die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. Niks sal ons uit Sy hand ruk nie.

Johannes sien Jesus tussen die lampstaanders staan. Dit is die vuurfakkels wat openbaar, toets en bepaal. Die lampstaander was ‘n bekende simbool in die woestyntabernakel, Tempel van Salomo (1 Konings 7:49) en die visioen van Sagaria (4:2). Die lampstaander is die kerke (sewe simboliseer altyd volledigheid) en Jesus is die bron van lig. Die kerk is slegs die staander. As die kerk nie Sy lig dra nie, is dit duistere chaos binne-in die kerk. Die Heilige Gees openbaar sonde en oortuig van geregtigheid en oordeel (Johannes 16:8, OAB). In die woorde van Johannes die Doper:

Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. (Matteus 3:11)

Belangrike beginsel: die beste manier om voor te berei vir die openbaring van nuwe dinge, is om die openbaring van God in die Woord te bestudeer. Die Bybel is die openbaring van God se wil. Deur die studie van Sy woord sal Hy Sy spesifike wil vir jou lewe openbaar.

Seun van die mens (1:3) is ‘n titel wat Jesus homself gee in Johannes 1:51. Die mens is God se spesiale skepping. Die titel beskryf die oorspronklike doelstelling van God met die mens. Die mens was verlore, maar is gered deur die goddellike mens – Jesus. Die lampe verkondig hierdie waarheid. God se seun is die menseseun – God in ons.

Die lang kleed herinner aan die priesterlike kleed wat die weg na die Teenwoordigheid van God simboliseer. (Daniël 7:13.) Fyn linne en ‘n goue gordel was ook die kleed van konings en dikwels die kleed van ‘n spesiale boodskapper van die koning. Dit alles is Jesus – priester, profeet (spesiale boodskapper) en koning.

‘n Gordel is gedra wanneer ‘n lang kleed opgebind moes word vir werk. Dit dui op gereedheid vir aksie. Die Here sê in Jeremia 1 (Ampl): I am alert and active over My word to perform it.

Ons gordel is liefde. Geen aksie in die kerk kan kom sonder liefde nie. Die Fariseërs het hulle eie gordel gedra – die Wet. Liefde maak ons waardig vir aksie in die kerk. Slegs liefde sal die toets van vuur deurstaan, sonder trots en pretensie. Die vuurtoets is krisis en probleme in ons lewe.

Of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. (1 Korintiërs 3:12,13)

Sy hare wit soos wol, soos sneeu is ‘n bekende beeld uit Daniël 7:9 en Jesaja 1:18 en dui op die reinheid waarmee God ons reinig.

Daniël 10:6 beskryf God se oë as vlammende fakkels. In die Evangelies kry mens die indruk dat iemand wat Jesus in die oë gekyk het, dit nooit sou vergeet nie. (Markus 3:34, 10:23 en 11:11) Sy oë het in woede geflits – Markus 3:5 en in liefde gekyk – Markus 10:21. Daar was ook hartseer in Sy oë – Lukas 22:61.

Om Openbaring te studeer is om Jesus se oog te vang. Die indruk daarvan verander ons hele uitkyk op die wêreld. in die woorde van C.S Lewis:

“I know now, Lord, why you utter no answer. You are yourself the answer. Before your face questions die away?”

Daniël 10:6 beskryf die arms en bene van die goddellike boodskapper as koper wat in ‘n smeltoond gloei. Dit word herhaal in Esegiël 1:7 as die voete van engele beskryf word. Dit simboliseer krag en spoed. God is altyd sterk genoeg en vinnig genoeg vir ons nood.

Sy stem was soos die gedruis van baie water. Dit is ‘n geluid wat nie geignoreer kan word nie. Die skepping sal aandag gee. Baie water het krag om te vernietig. God se stem word op baie verskillende manier beskryf – ook soms as die stil, sagte fluistering soos vir Elia in 1 Konings 19:12 wat die oortuiging in jou gemoed beskryf.

Die sewe sterre in sy regterhand dui op die heerskappy van God oor die ganse heelal. Hy regeer en ons hoef nie bang te wees vir die uitgestrektheid van die heelal nie. Hy hou dit in Sy hand. (Job 38:31)

Uit Sy mond het ‘n skerp, tweesnydende swaard gekom. Die swaard wat heel moontlik hier beskryf word, is die kort, breë tongvorm swaard van Romeinse soldate, nie die lang skermswaard van later jare nie. (Jesaja 11:14 en 49:2, Hebreërs 4:12)

Sy gesig was soos die son, skryf Johannes. Hy was teenwoordig by die verheerliking van Jesus op die berg soos beskryf in Matteus 17:2. In Jesus se onhoudbare glorie en heerlikheid is Sy woorde: Moenie vrees nie, net soos in Matteus 17:7.

Hy verklaar Homself die lewende Een, wat dood was en weer lewe as sy indentifisering aan Johannes. Johannes self het die leë graf ervaar daardie Sondagoggend, ‘n hele paar dekades voor hy hierdie visioen neerskryf.

Hy lewe en Hy het beheer oor die dood. Hy het die sleutels van die doderyk. In Psalm 9:13, 107:18 en Jesaja 38:10 word Sy heerskappy oor die doderyk verklaar. Jesus bring die ewige lewe (2 Timoteus 1:10). Hy leef en daarom kan ons leef (Johannes 14:19). Vir ons wat gered is deur Sy bloed is die bitterheid van die fisiese dood vir altyd verby (1 Korintiërs 15).

Aan die einde van die eerste hoofstuk is dit duidelik dat Openbaring slegs verstaan kan word in die lig van die simbole van die hele Skrif. Johannes het die boodskap in die bekende kode en simbole van dit wat sy gehoor sou ken, geskryf. Hy het homself die geliefde dissipel genoem. Jesus het Johannes nie meer liefgehad as Sy ander volgelinge nie. Johannes het ‘n spesiale openbaring gehad van hoe lief Jesus almal het, en het dit geleef en ervaar. Wat ‘n wonderbare openbaring! Mag ons onder dieselfde openbaring kom onder die woord wat Johannes hier skryf.

Dit is ons kode waarin ons die boodskap bring – LIEFDE.

Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. 1 Korintiërs 13:2.

Bodemklipvriend, toets jouself. Miskien voel jy die opwinding van openbaringskennis, beter insig en groter begrip. Ek hoop so. Dit is goed… maar, lees verder:

Die liefde is geduldig,

         die liefde is vriendelik;

                  dit is nie afgunstig nie,

is nie grootpraterig nie,

         is nie verwaand nie.

Dit handel nie onwelvoeglik nie,

         soek nie sy eie belang nie,

                  is nie liggeraak nie,

                           hou nie boek van die kwaad nie.

Dit verbly hom nie oor onreg nie,

         maar verheug hom oor die waarheid.

Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles

 


Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s