138. Die toneel is voorberei – die roep gaan uit.

[Johannes 1]

Dis eers diep in hoofstuk een wat die storie begin. Johannes maak seker dat ons die tydloosheid en ewigheidswaarde van hierdie verhaal begryp – waarlik die wonderlikste storie ooit. God het Sy geskape wesens so lief dat Hy een van hulle word om Homself as offer te bring om hulle te red.

Johannes is noukeurig om die eerste week van Jesus in die fyn detail weer te gee.

[Die Skrif is soos volg: eerste dag – Johannes 1:19-28; tweede dag – Johannes 1:29-34; derde dag – Johannes 1:35-39, vierde dag – Johannes 1:40-42, vyfde dag – Johannes 1:43-51. Die sesde dag is oop en die sewende dag word beskryf in – Johannes 2:1-11.]

Daar is drie getuies tot Jesus se lewe: Johannes die Doper, die dissipels en die wonderwerke. Johannes die Doper stel sy eie posisie baie duidelik in Johannes 1:19-28.

Een van die belangrike spelers in hierdie storie is die Jode. Hulle is altyd in opposisie, in ‘n kruis-ondervragingsrol. Hulle word meer as 70 keer genoem. Hy vertel van hulle verwerping van Jesus. God bring saligheid wat hulle weier; Jesus nooi uit en hulle bied weerstand. Die hele Evangelie vertel van die liefde van God, maar waarsku teen die verwerping van daardie liefde.

Johannes die Doper was die seun van Sagaria, ‘n priester (Lukas 1:5). Die priesterskap was ‘n erfposisie oorspronklik van Aäron af. ‘n Persoon is ‘n priester gebore of hy daarvan gehou het of nie.

Die Fariseërs was geleerdes in die Wet van Moses en het in streng ooreenstemming daarmee geleef, as voorbeeld vir die mense. Hulle naam beteken afgesonderd. Buiten die Fariseërs was daar die Sanhedrin, wat Jesus fyn dopgehou het. Hulle was ‘n raad van gemeenskapsleiers in elke stad van Judea. Hulle naam beteken saamsit. ‘n Belangrike deel van hulle funksie was om teen valse profete te waarsku. Hulle was besonder suspisieus oor enigiets nuuts en Johannes die Doper het nie binne die toegelate spektrum van profete geval nie.

Die Jode as ‘n nasie en hulle leiers het in verwagting van die Messias geleef. Hulle het ‘n majestieuse regeerder van vrede en mag verwag; ‘n nasionale kampioen wat hulle die heersers van die hele aarde sou maak; ‘n prins uit die stam van Juda en ‘n afstammeling van Dawid.

Soveel mense het oor eeue uitgeroep dat hulle die Messias is en groot onluste veroorsaak. Almal het geglo dat Elia sou kom om die Messias aan te kondig (Maleagi 4:5). Sommige het geglo dat Johannes die Doper die reïnkernasie van een van die ander groot profete soos Jesaja of Jeremia kan wees, al was reïnkernasie nie deel van die algemene geloofsbeginsels nie. Johannes die Doper het al hierdie titels en name oor homself ontken.

Johannes die Doper was ‘n ware pastoor en prediker. Hy het deurgaans die ware Koning uitgewys. Die prediker moet vergete wees en dit wat hy beklemtoon moet uitstaan. Die fokus moet altyd op Jesus wees.

Hoekom het Johannes gedoop?

Die doop was nie vir die Israeliete nie. Slegs vreemdelinge wat hulle by die Joodse geloof wou aansluit is gedoop. Die Jode het nie doop nodig gehad nie; hulle was alreeds kinders van God. Johannes het die speelvlak gelyk gemaak in antisipasie van iets besonders. Hy het Jode soos heidene behandel. Mense, uit al die moontlike vlakke van die samelewing, het na hom gestroom in die hoop vir iets kragtig en wonderbaar in die vernuwing van hulle geloof.

Onder die kruisondervraging van die Fariseërs het die Doper geantwoord:

“Ek doop met water, maar tussen julle staan daar Iemand vir wie julle nie ken nie. Dit is Hy wat ná my kom, wie se skoene ek nie werd is om los te maak nie.” (Johannes 1:26,27)

Hy kon nie ‘n meer nederige taak genoem het nie. Om skoenrieme los en vas te maak was ‘n slaaf se werk. Die Rabbi’s het gesê dat ‘n dissipel enigiets vir sy meester mag doen, maar nie sy skoene vasmaak nie. Johannes verklaar dat hy nie eers waardig is om Jesus se slaaf te wees nie. Deur dit te sê het hy die koning van Israel aangekondig.

Johannes was net besig om die weg vir Jesus voor te berei, soos wat elke prediker moet doen. Ons het dieselfde groot roeping as Johannes die Doper. Ons wys die pad na Jesus. Mense moet ons vergeet; ons moet onsself vergeet en die beeld van Jesus in fokus bring.

Dit is die ware toets van Woordbediening. Hoe duidelik is die woorde en werke van Jesus in ons kerke vandag? Dieselfde Johannes skryf die “toets” vir ware geloof in sy sendbrief.

Geliefdes, moenie enigeen glo wat sê dat hy die Gees van God het nie, want daar is nou reeds baie vals profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek of sy gees van God afkomstig is. Hiéraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is. En elkeen wat dit nie van Jesus bely nie, het nie die Gees wat van God afkomstig is nie. Hy het die gees van die antichris, die gees van wie julle gehoor het dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is. (1 Johannes 4:1-3)

Waar is die duiwel die meeste aktief? In die kerk tussen die kinders van God. Daar wil hy die valse leer versprei, halwe waarhede wat lei na wettisisme en twyfel. Ons ken die WAARHEID – Jesus in persoon. BID dat die gawe van onderskeiding oor vooroordeel, vooropgestelde idees en wêreldse kultuur ons sal bewaar van valsheid. Ons moet die suiwer Evangelie soos Johannes die Doper verkondig:

Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem! (Johannes 1:29)

In hierdie een stelling is daar vier beelde van Jesus:

 • Die Paaslam, wat in Egipte geslag is, toe hulle die bloed aan die deure gesmeer het in Exodus 12:11-13. Paulus bevestig dit in 1 Korintiërs 5:7.

 

 • Tydens die offers by die Tempel is duisende lammers geslag en die bloed teen die fondamente gesprinkel. Die lammers is spesiaal geteel vir die offerrituele en dit was daarde spesifieke herders wat die paaslammers opgepas het, wat die boodskap van Jesus se geboorte by die engelkoor gehoor het. Die lammers is deur die handelaars in die voorhof van die Tempel verkoop.

 

 • Die profete het die titel van Jesus uitgeroep. Ek was soos ‘n mak lam wat weggelei word om geslag te word. (Jeremia 11:19)

Soos ‘n lam wat na die slagplek toe gelei word en soos ‘n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. (Jesaja 53:7)

 • Die stryd van die Maccabese teen die bose Antiochus Epiphanes rondom 163 vC was vars in die geheue van die Jode van daardie tyd. Die lam met horings was die simbool van die groot oorwinnaar as God se kampioen. Hy sou die oorwinning oor sonde in ‘n eenmalige stryd wen.

Johannes gebruik hierdie titel van Jesus 29 keer in die Openbaring.

Dit het een van mees geliefde titels van Jesus geword. In een woord som dit die liefde, opoffering, lyding en die oorwinning van Jesus alles saam op.

Kon enigiemand ooit bang wees vir ‘n lammetjie? Kon enigiemand ‘n lammetjie verwerp?

Jesus kom as ‘n mensbaba, die mees hulpelose nuutgebore wesetjie wat daar kan wees. Hy kom nie om te oordeel of te verdoem nie. Hy kom om te red. Dit is ‘n beeld van diepe kontras. Hoe kan ‘n lam meer wees as ‘n hulpelose skepsel wat versorg moet word? Jesus is die Lam van God wat in oorwinning die wêreld red.

Dit is ‘n beeld wat aandag trek juis in die geweldige kontras, die inherente dissonansie wat dit skep.

Dit is die grootste konfrontasie van denke ooit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. Geen verwarring – luister en leef!

[Openbaring 1]

In die dramatiese eerste skeppingswoorde het orde uit chaos voortgekom, nie verwarring en vernietiging nie. Vandag, as mens om jou kyk, is die deurmekaarspul so geweldig dat dit lyk asof ‘n verrukte afkopruiter planloos bloed vergiet en te midde van paniek en verdwasing, die ontreddering van die mensdom uitbuit. Regerings sukkel om orde te handhaaf; mense soek stabiliteit en sekuriteit. Orde en vrede is elemente van die koninkryk van God, daarom bid ons: laat U koninkryk kom. Wat ons leer van die majestieuse heerskappy van ons Vader, moet ons as die pêrel van groot waarde aan ons kinders oordra.

Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. (2 Timoteus 2:2, NAB)

In ons studie van die boek Openbaring, moet ons eers verklaar dat God groter is as enigiets wat ons ken of ooit mag ken en nooit deur een studie of een interpretasie verklaar kan word nie. Daar is in die veelvuldige wysheid van die Heilige Gees altyd meer en meer om te leer. Ek onderwerp in nederigheid aan die oneindige en oorweldigende voortreflikheid van ons Vader wat nooit in aardse terme voldoende beskryf kan word nie. Dit wat ons bespreek skraap die oppervlakte in ‘n voorlopige analise, wat meestal die dispensasionele interpretasie van die visioen so ver moontlik vermy. Daar is ‘n groot verskeidenheid van hierdie interpretasies waarvan ‘n hele aantal logies klink.

Wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan die Here ons God, maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend aan ons en ons nageslag: ons moet lewe volgens al die woorde van hierdie wet. (Deuteronomium 29:29, NAB)

Ons is in die unieke posisie in die heelal om die saligmakende krag van God te ervaar. Hierdie uitsonderlike aspek van die mens is ons kenmerk – die simbool van God se plan waarmee ons gemerk word sodat die engele ons ken. Die engele is geskape wesens. Hulle het nie redding nodig nie. Die kerk is die simbool van God se werk op aarde en maak dit bekend aan die hemelse wesens soos Paulus verklaar:

Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim. (Efesiërs 3:10, NAB)

Is dit nie ‘n heerlike, majestieuse rol om te vertolk nie? Staan sterk Bodemklipvriend, ons triomftog saam met Christus is ver bo wat jy ooit kon droom. Mag God ons toerus in elke opsig, veral met ‘n woord op sy tyd.

Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik sodat ek dié wat moeg is, kan moed inpraat. Elke môre laat Hy my opnuut weer luister, Hy laat my luister soos ‘n leerling moet luister. (Jesaja 50:4, NAB)

Soos ons deur die eerste hoofstuk van Openbaring lees, wees bedag op die mees belangrike beginsels in die studie van hierdie boek. Die Heilige Gees heers oor alles. Hy openbaar die hart van God. Jesus het alles gegee, nou kom Hy om bestek op te neem.

Die teenwoordigheid van die Troon – die Drie-eenheid – is altyd positief. Die doel is om te seën. Dit is juis waarom daar oordeel, waarskuwing en onthulling van sonde is. In alles is aanmoediging en beloning vir gehoorsaamheid.

Alle oordeel en veroordeling word uitgespreek met die doel om te seën en God se goedkeuring te verkry.

Niks is onduidelik of vaag nie. Ons Vader openbaar Homself en Sy plan tot voordeel van die mensdom. Hy verduidelik die chaotiese gevolge van sonde sodat Hy kan red en genees. Sonde verhoed seën. Dit is ‘n feit. (1:1-3). Sewe seëninge word in Openbaring belowe. Kom ons juig saam.

 

 1. Seën op die Woord – om te hoor, te bewaar en te gehoorsaam (1:3)
 2. Seën op die dood (14:13)
 3. Seën op diegene wat wakker is (16:15)
 4. Seën op die genooides (19:9)
 5. Seën op die eerste opstanding (20:6) – nie deur die dood aangeraak nie. Wedergeboorte red jou van die dood.
 6. Seën op die wyse (22:7)
 7. Seën op diegene wat hulle klere gewas het (22:14)

Al hierdie seëninge is van toepassing op ons wat deur die Kruis gered is en die ewige lewe met wedergeboorte ontvang het.

Die sentrale tema van die hele boek is Christus as hoogste en superieure wese in volle sig. Absoluut alles is om Hom gesentreerd. Johannes skilder ‘n lewendige en dramatiese beeld van Jeus.

Hy word aangekondig met ‘n stem soos ‘n basuin (1:10) Die trompet of basuin was ‘n oproep van die leiers om die aandag van die volk te kry vir ‘n aankondiging of ‘n oproep om te veg. Die basuin kondig die visioen aan.

Sewe uitstaande karaktertrekke word beskryf. Alles vind sy bron in die beskrywings van die Ou Testament sodat dit bekend is vir Johannes se gehoor.

 

 1. Lang kleed
 2. Goue band om sy bors (1:13)
 3. Hare wit soos wol, soos sneeu
 4. Oë wat soos vuur vlam (1:14)
 5. Voete soos geelkoper wat in ‘n smeltoond gloei
 6. Stem soos die gedruis van ‘n groot watermassa (1:15)
 7. Swaard het uit sy mond gekom – skerp en tweesnydend (1:16)

Die sewe geeste (1:4) dui op die volheid en volkomendheid van die Heilige Gees. Die Troon is die simbool van heerskappy en gesag, wat die funksie van die Heilige Gees is. Die Troon word beskryf as die setel van outoriteit in die heelal, wat die beeld van Christus in die kerk beveel en vereis.

“Ek is die Alfa en die Omega,” sê die Here God, Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. (1:8)

Johannes ignoreer sekere verbuigings in die Griekse grammatika om sy respek vir God te toon. Hy beskou God as so verhewe dat selfs taalstruktuur moet buig voor God se almag. Alpha is die eerste en Omega die laaste letter in die Griekse alfabet om aan te dui dat God absoluut alles vir altyd omsluit. God beskryf Homself so in Jesaja 44:6 and 48:12.

Die woord almagtig beskryf God met soewereiniteit oor alle dinge. Op hierdie punt in die geskiedenis was die kerk vervolg en verslae. Dit word goed beskryf in die woorde van die Engelse digter, Sir William Watson: the panting huddled flock whose crime was Christ.

Die bemoediging is sterk en duidelik en die visioen word geskryf met die oog daarop om die mense van Die Weg, soos wat die kerk op daardie stadium bekend gestaan het, op te lig, sodat hulle hulle oog kan verhef en Jesus as die triomfantelike koning sien, en in die proses verby die wrede ystervuis van die Romeinse keiser kyk.

Openbaring 19:6 verklaar in oorwinning “Prys die Here! Die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. Niks sal ons uit Sy hand ruk nie.

Johannes sien Jesus tussen die lampstaanders staan. Dit is die vuurfakkels wat openbaar, toets en bepaal. Die lampstaander was ‘n bekende simbool in die woestyntabernakel, Tempel van Salomo (1 Konings 7:49) en die visioen van Sagaria (4:2). Die lampstaander is die kerke (sewe simboliseer altyd volledigheid) en Jesus is die bron van lig. Die kerk is slegs die staander. As die kerk nie Sy lig dra nie, is dit duistere chaos binne-in die kerk. Die Heilige Gees openbaar sonde en oortuig van geregtigheid en oordeel (Johannes 16:8, OAB). In die woorde van Johannes die Doper:

Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. (Matteus 3:11)

Belangrike beginsel: die beste manier om voor te berei vir die openbaring van nuwe dinge, is om die openbaring van God in die Woord te bestudeer. Die Bybel is die openbaring van God se wil. Deur die studie van Sy woord sal Hy Sy spesifike wil vir jou lewe openbaar.

Seun van die mens (1:3) is ‘n titel wat Jesus homself gee in Johannes 1:51. Die mens is God se spesiale skepping. Die titel beskryf die oorspronklike doelstelling van God met die mens. Die mens was verlore, maar is gered deur die goddellike mens – Jesus. Die lampe verkondig hierdie waarheid. God se seun is die menseseun – God in ons.

Die lang kleed herinner aan die priesterlike kleed wat die weg na die Teenwoordigheid van God simboliseer. (Daniël 7:13.) Fyn linne en ‘n goue gordel was ook die kleed van konings en dikwels die kleed van ‘n spesiale boodskapper van die koning. Dit alles is Jesus – priester, profeet (spesiale boodskapper) en koning.

‘n Gordel is gedra wanneer ‘n lang kleed opgebind moes word vir werk. Dit dui op gereedheid vir aksie. Die Here sê in Jeremia 1 (Ampl): I am alert and active over My word to perform it.

Ons gordel is liefde. Geen aksie in die kerk kan kom sonder liefde nie. Die Fariseërs het hulle eie gordel gedra – die Wet. Liefde maak ons waardig vir aksie in die kerk. Slegs liefde sal die toets van vuur deurstaan, sonder trots en pretensie. Die vuurtoets is krisis en probleme in ons lewe.

Of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. (1 Korintiërs 3:12,13)

Sy hare wit soos wol, soos sneeu is ‘n bekende beeld uit Daniël 7:9 en Jesaja 1:18 en dui op die reinheid waarmee God ons reinig.

Daniël 10:6 beskryf God se oë as vlammende fakkels. In die Evangelies kry mens die indruk dat iemand wat Jesus in die oë gekyk het, dit nooit sou vergeet nie. (Markus 3:34, 10:23 en 11:11) Sy oë het in woede geflits – Markus 3:5 en in liefde gekyk – Markus 10:21. Daar was ook hartseer in Sy oë – Lukas 22:61.

Om Openbaring te studeer is om Jesus se oog te vang. Die indruk daarvan verander ons hele uitkyk op die wêreld. in die woorde van C.S Lewis:

“I know now, Lord, why you utter no answer. You are yourself the answer. Before your face questions die away?”

Daniël 10:6 beskryf die arms en bene van die goddellike boodskapper as koper wat in ‘n smeltoond gloei. Dit word herhaal in Esegiël 1:7 as die voete van engele beskryf word. Dit simboliseer krag en spoed. God is altyd sterk genoeg en vinnig genoeg vir ons nood.

Sy stem was soos die gedruis van baie water. Dit is ‘n geluid wat nie geignoreer kan word nie. Die skepping sal aandag gee. Baie water het krag om te vernietig. God se stem word op baie verskillende manier beskryf – ook soms as die stil, sagte fluistering soos vir Elia in 1 Konings 19:12 wat die oortuiging in jou gemoed beskryf.

Die sewe sterre in sy regterhand dui op die heerskappy van God oor die ganse heelal. Hy regeer en ons hoef nie bang te wees vir die uitgestrektheid van die heelal nie. Hy hou dit in Sy hand. (Job 38:31)

Uit Sy mond het ‘n skerp, tweesnydende swaard gekom. Die swaard wat heel moontlik hier beskryf word, is die kort, breë tongvorm swaard van Romeinse soldate, nie die lang skermswaard van later jare nie. (Jesaja 11:14 en 49:2, Hebreërs 4:12)

Sy gesig was soos die son, skryf Johannes. Hy was teenwoordig by die verheerliking van Jesus op die berg soos beskryf in Matteus 17:2. In Jesus se onhoudbare glorie en heerlikheid is Sy woorde: Moenie vrees nie, net soos in Matteus 17:7.

Hy verklaar Homself die lewende Een, wat dood was en weer lewe as sy indentifisering aan Johannes. Johannes self het die leë graf ervaar daardie Sondagoggend, ‘n hele paar dekades voor hy hierdie visioen neerskryf.

Hy lewe en Hy het beheer oor die dood. Hy het die sleutels van die doderyk. In Psalm 9:13, 107:18 en Jesaja 38:10 word Sy heerskappy oor die doderyk verklaar. Jesus bring die ewige lewe (2 Timoteus 1:10). Hy leef en daarom kan ons leef (Johannes 14:19). Vir ons wat gered is deur Sy bloed is die bitterheid van die fisiese dood vir altyd verby (1 Korintiërs 15).

Aan die einde van die eerste hoofstuk is dit duidelik dat Openbaring slegs verstaan kan word in die lig van die simbole van die hele Skrif. Johannes het die boodskap in die bekende kode en simbole van dit wat sy gehoor sou ken, geskryf. Hy het homself die geliefde dissipel genoem. Jesus het Johannes nie meer liefgehad as Sy ander volgelinge nie. Johannes het ‘n spesiale openbaring gehad van hoe lief Jesus almal het, en het dit geleef en ervaar. Wat ‘n wonderbare openbaring! Mag ons onder dieselfde openbaring kom onder die woord wat Johannes hier skryf.

Dit is ons kode waarin ons die boodskap bring – LIEFDE.

Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. 1 Korintiërs 13:2.

Bodemklipvriend, toets jouself. Miskien voel jy die opwinding van openbaringskennis, beter insig en groter begrip. Ek hoop so. Dit is goed… maar, lees verder:

Die liefde is geduldig,

         die liefde is vriendelik;

                  dit is nie afgunstig nie,

is nie grootpraterig nie,

         is nie verwaand nie.

Dit handel nie onwelvoeglik nie,

         soek nie sy eie belang nie,

                  is nie liggeraak nie,

                           hou nie boek van die kwaad nie.

Dit verbly hom nie oor onreg nie,

         maar verheug hom oor die waarheid.

Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles

 

46. Daar is net ÉÉN

 

Binne die digitale, skerm-oorheersing van ons wêreld vandag, voel ek soms inligtingsoorlading. Eenvoudig alles is beskikbaar by die punt van jou vinger. Meestal geniet ek die beskikbaarheid van inligting, kitskennis en vinnige feite, maar soms verstom ek my watter dwaasheid, misleiding en verleiding opgedis word. Veral op die gebied van die spirituele word die waarheid so verdoesel en verwater in ‘n buffet van kragtelose konsepte, filosofieë, engele en oefeninge.

Gebede van positiewe versterking word voorgehou as die resep tot innerlike vergenoegdheid en oorwinning oor vrees en angs, slapeloosheid en verslawing. As mens net wéér lees van ‘n talentvolle ster wat dood is aan ‘n oordosis, is die implikasie van die werklikheid en hardheid van hierdie lewe so duidelik. Ander nuus is ewe ontstellend – natuurrampe, hongersnood, oorlog – Openbaring [6:8] se vaalperd. Kyk net hoe gemaklik pas ons wêreld in hierdie beskrywing in.

So I looked, and behold, an ashy pale horse, black and blue as if made so by bruising, and its rider’s name was Death, and Hades (the realm of the dead) followed him closely. And they were given authority and power over a fourth part of the earth to kill with the sword and with famine and with plague (pestilence, disease) and with wild beasts of the earth.

‘n Gekneusde wêreld vol geweld (wild beasts), siekte en ellende is altyd ‘n vinnige verskoning vir die ongelowige om ‘n God van Liefde te diskrediteer en ons konsep van ‘n liefdevolle Vader wat omgee, belaglik te maak, want – sê hulle – kyk net om jou, is dit die handewerk van Liefde? Ha!

Dit is juis by hierdie argument waar die kruks en kern van die Christendom altyd die konfrontasie stuit. Jesus staan sentraal in die Liefdesargument – as ek dit so kan noem. Geen ander god het die wreedheid en geweld van hierdie wêreld op so ‘n onverwagse en onstuitbare manier aangespreek nie. Hy stuur Sy Seun om deur die vloek van die aarde verskeurd op ‘n kruis te hang en die dood – die skrikwekkende gevolg van die vaalperd se mars – te oorwin en uitkoms te bied.

Vir ons Christene is dit maklik om te aanvaar. Wat is die probleem – kan ons die wêreld vra? Dit is dan wanneer jy allerhande skerp, veroordelende uitlatings kry oor jou sogenaamde engheid omdat jy NET Jesus voorhou.

Dit voel soms vir my die gelowige lewe is ‘n asemrowende, ruim, ligvervulde paleis. Die ongelowige kyk daarna en wil graag deel word van die duidelike vreugde en vrede waarin ons woon. Hy kyk by die vensters in en bewonder die tafels vol kos en drank, gedek soos ‘n feesmaal. In ‘n ander kamer sit mense voor die vuur en gesels vol entoesiasme. Hulle deel hulle probleme en stryd en vind oplossings in die warmte en wysheid van die Geesvuur waar hulle toevlug soek. Die deur van die paleis staan wyd oop en heelwat mense nooi die ongelowiges in. Die deur is in die vorm van ‘n kruis en elkeen moet buk en sy knie buig om in te kom. Net daar is die groot struikelblok. Hoekom moet ons nou deur daardie deur? Is daar nie ‘n agterdeur waar ons kan inglip vir die voordele sonder die kniebuig nie? Ander wat buite staan dink hulle kan by die skoorsteen inloer om die warmte van die vuur te ervaar. Wat ‘n fout! Rook in die oë en stink lug is al wat jy kry as jy by die skoorsteen van die kerk van Jesus wil inkyk.

Die deur is die probleem. Daar is net EEN! Jesus is die Weg, die Waarheid en die Lewe. Daar is nie ‘n agterdeur nie. Daar is nie ‘n ander gebed as in Sy Naam nie. Daar is nie krag op ander plekke nie. Die oorwinning is aan Hom gegee. Dit is die waarheid en as jy dit nie aanvaar nie, ervaar jy die slegste – verwagting sonder vervulling!

Stap saam met my deur Efesiërs 1. Kyk en juig oor jou Jesus. Sien Hom weer raak, sodat jou blindheid genees word en jou verstand verlig word. Doen aan by die Koopman van Openbaring [3:18] en kry jou nuwe wit klere, goud wat jou versier (stryd in jou lewe is goud wat deur vuur gelouter is en jou mooi maak) en salf vir jou oë, sodat jy kan kyk soos die geliefde in Hooglied met die oë van ‘n duif wat net fokus op een ding en dis jou Beminde. Wie is Hy?

Die koninklike gesag en posisie van Jesus word hier op verskeie maniere beklemtoon en daarmee saam die heerlike en verlossende gevolge vir ons.

 

 • Eerstens [1:3] word God die Vader, Jesus en die Heilige Gees genoem in wie die volheid van seëninge (alles wat jy nodig het of ooit nodig mag hê) wat daar in die hemel vir ons is, bewerkstellig word. Waar is die hemel? Daar waar God is. Hoe kry ons hierdie seën? Deur die inwoning van die Gees, is ons innerlike wese in werklikheid hemel. Jesus se verlossingswerk maak alles moontlik [1:7]. Hy is sentraal in die plan.

 

 • Tweedens – alles is slegs moontlik deur God se genade. Ons is reeds voor die wêreld geskep is, deur Christus uitverkies vir redding. Dit beteken nie ‘n fatalistiese insluiting van sommige en uitsluiting van andere nie. Dit is die verduideliking van ‘n voorafbepaalde plan en gewaarborgde eindsbestemming waarvolgens almal tot redding moet kom. [2 Petrus 3:9]

The Lord does not delay and is not tardy or slow about what He promises, according to some people’s conception of slowness, but He is long-suffering (extraordinarily patient) toward you, not desiring that any should perish, but that all should turn to repentance.

 

 • Derdens – slegs deur Jesus word hierdie genade om God se kind te word, vrylik en onverdiend aan ons geskenk. [1:6] God se bedoeling was om alles in die hemel en alles op die aarde onder een hoof te verenig, naamlik Jesus.[1:10]

 He planned for the maturity of the times and the climax of the ages to unify all things and head them up and consummate them in Christ, things in heaven and things on the earth.

As dit God se bedoeling is, hoe kan ons Jesus negeer? Hy is die klimaks van die plan van alle eeue.

 

 • Vierdens – deur Jesus is ons as die eiendom van God beseël deur die Heilige Gees. Die Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het. Die seël van die Heilige Gees impliseer al die seëninge wat ons nodig het, maar ook – baie belangrik – spreek dit van outoriteit. Gesag in die geestelike realm wat aan ons deur Jesus gegee word. Sy oorwinning oor dood en hel word ons oorwinning oor die dood en hel van die vaalperd op aarde.

Hierdie konsepte is so groots en die implikasie daarvan so geweldig dat ons verstand dit nie kan begryp nie. Hoe sal ons ooit kan inneem hoe wonderlike en omvattend hierdie konsepte is?

Kom ons bid vir onsself saam met Paulus.

 

 

 • Ek bid dat God die Vader aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik ken.[1:17]

…that He may grant you a spirit of wisdom and revelation of insight into mysteries and secrets in the deep and intimate knowledge of Him.

 

 • Ek bid dat Hy julle geestesoë so sal verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou.  [1:18]

By having the eyes of your heart flooded with light, so that you can know and understand the hope to which He has called you, and how rich is His glorious inheritance in the saints (His set-apart ones).

 

 • Ek bid dat julle sal besef hoe geweldig groot Sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo.  [1:19,20]

And so that you can know and understand what is the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of His power in and for us who believe, as demonstrated in the working of His mighty strength,which He exerted in Christ when He raised Him from the dead.

Dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, woon in ons. [Fillipense 3:10 en 11 en Kolossense 2:12]

Thus you were circumcised when you were buried with Him in your baptism, in which you were also raised with Him to a new life through your faith in the working of God as displayed when He raised Him up from the dead.

Hoe kan ons hierdie Jesus ignoreer? Hoe kan jy bid sonder om in Sy Naam te bid. Hoekom bid ons kragtelose gebede? Weet ons dat Sy Naam al die verskil maak, omdat : [Efesiërs 1: 20,21,22]

God has…

… seated Him at His [own] right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named, above every title that can be conferred, (het jy gedink lord of lady of Dr of Mev is belangrik – julle is ‘n prinse in die koninkryk) not only in this age and in this world, but also in the age and the world which are to come.

And He has put all things under His feet and has appointed Him the universal and supreme Head of the church.

Ek hoop dat in hierdie oomblik Jesus groter as groot in jou voorgrond is.

 

Tot volgende keer.