130. Hemelwoorde wat die aarde verander.

Ons is deurgaans in die proses om God te soek, terwyl ons weet Hy is wonderbaar, daar is niemand soos Hy nie en dat Hy ons liefhet met ‘n ewige liefde volgens Sy karakter van goedheid en waarheid. Ons klop aan die deur van die hemel, biddend met die Heilige Gees wat Jesus belowe het, met die woorde wat ons omstandighede en gemeenskap verander.

In die lig van die glorie van God in die hemele, het ons vrese en bekommernisse ‘n agterstiplek in ons gdagtes omdat die teenwoordigheid van die Almagtige God wat hemel en aarde in Sy hand hou, dit beweeg. Ons fokus op Sy liefde en krag, hanteer ons aardse stryd.

In 1 Korintiërs 12 en 14 bespreek Paulus die gawes van die Heilige Gees sowel as die manifestasie daarvan in die samekomste van gelowiges.

Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om ‘n woord van wysheid te praat, aan ‘n ander ‘n woord van kennis deur dieselfde Gees; aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur die één Gees. Aan die een gee Hy die krag om wonders te doen, aan ‘n ander die gawe om te profeteer, en aan nog ‘n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee Hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan ‘n ander om dit uit te lê. (1 Korintieërs 12:8-10)

Hierdie gawes word uitgedeel deur die Gees soos Hy wil en en soos die behoefte ontstaan.

Paulus praat ook oor die gawes van die Heilige Gees in Romeine 12. Ons het die Heilige Gees nodig om te leef soos wat hy in hierdie hoofstuk ‘n geesvervulde lewe uiteensit. Die standaard is hoog en ons enigste hoop is die kragtige toerusting van die belofte van die Vader om ‘n lewe van uitnemendheid te leef.

Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. (Romeine 12:6-8)

Dit is die gawes vir elke gelowige om kragtig en effektief in die gemeenskap van gelowiges te funksioneer.

And God has appointed these in the church: first apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, administrations, varieties of tongues. 29 Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? 30 Do all have gifts of healings? Do all speak with tongues? Do all interpret? 31 But earnestly desire the best (those needed in a specific situation) gifts. And yet I show you a more excellent way. (1 Corinthians 12: 28-31)

Ek haal die Engelse vertaling hier aan, omdat die Afrikaans in die laaste sinnetjie heeltemal verskil. Die laaste sin is die inleiding vir die volgende hoofstuk. Wat is die uitnemende weg, die heel beste manier van leef en die basis vir alle genadegawes? LIEFDE.

Sonder liefde is alles tevergeefs en leeg. Die liefde wat beskryf word is agapé – liefde uit keuse, nie ‘n toevallige ek-hou-van-jou nie. Dit is liefde wat nie van ‘n gevoel of ‘n chemiese of natuurlike aantrekkingskrag afhanklik is nie. Dit is liefde wat onstuitbare goeie bedoelings teenoor ‘n ander mens uitleef, sonder om enigiets terug te verwag of die waarde van die ander persoon in ag te neem. Dit is liefde wat ons vir ewig vry maak van die reaksie en opinies van mense om ons.

Dit is in die eerste versie van hierdie hoofstuk wat Paulus praat van die tale van mense en engele.

Kom ons gaan terug na die storie van die toring van Babel in Genesis 11.

Die storie van die toring van Babel is eienaardig, om die minste te sê. Die mense van die aarde kom na die vloed bymekaar en beplan om ‘n toring te bou. Almal het een taal gepraat en was eensgesind oor die projek. Volgens die prentjies in die Kinderbybel het hulle al ver gevorder voor die taalverwarring gebeur het. Hulle taaleenheid het hulle baie kragtig gemaak. God self sê dat niks vir hulle onmoontlik sal wees nie en verwar hulle taal. As gevolg daarvan versprei hulle oor die aarde soos wat Hy oorspronklik bedoel het.

Eeue later gebruik God ‘n wonderwerk van taal om Sy kerk te verenig sodat hulle die krag van eenheid kan ontvang. Op Pinksterdag het taal die ongelowiges verbyster en die kerk gevestig. (Handelinge 2:4)

Op Pinskterdag het die dissipels bekende tale gepraat – in Grieks: dialektō (Handelinge 2:8)

Twintig jaar na Pinsterdag kom Paulus by bekeerlinge in Korinte en vra of hulle die Heilige Gees ontvang het. Hulle is herdoop (die enigste plek in die Bybel wat daarvan praat), omdat die doop van Johannes voor die bediening van Jesus plaasgevind het en Paulus die beginsel van doop in die Naam van Jesus wou vestig.

Paulus het hulle ook die hande opgelê. Toe het die Heilige Gees op hulle gekom, en hulle het ongewone tale of klanke gebruik, en hulle het geprofeteer. (Handelinge 19:6)

Die ongewone tale of klanke word hier vertaal uit die woord in Grieks: glossolalia en was die teken van die inwonende Heilige Gees om die gelowige toe te rus as ‘n kragtige getuie.

In Korintiërs praat hy van glossolalia wat onbekende tale was en in Handelinge 2 word daar van dialekto gepraat, wat bekende tale was.

Hier is die kommentaar daaroor:

The characteristic of this mysterious language is that it betokened a converse alone with God, such as the angels have. But rising out of this, is that the Holy Spirit gave impulse and power to the speaker to make his language for himself for what he had to utter at that very moment, so that the language moulded itself specially in the mouth of each individual respectively for that which had to be uttered.

Die gebed in ongewone tale is een van die pilare van gebed. Ons het tyd en pirvaatheid nodig sodat die Heilige Gees vir ons kan intree. Soms is dit deel van heeldag-kommunikasie. Dit is die onderwerping van enige moeilike situasie aan Koninkryksgesag enige plek en enige tyd – deurgaans – sommer in die kar, in die kombuis, tussen ander mense.

Hierdie gawe van die Heilige Gees is vir ons persoonlike aanmoediging en opbouing en gebeur volgens Jesus se voorskrifte oor gebed in Matteus 6 – in privaatheid.

Wat nou? Wees die kerk van Berea.

Die mense daar was ontvankliker as dié in Tessalonika. Hulle het met groot belangstelling na die woord geluister en elke dag die Skrif ondersoek om te sien of dit is soos Paulus sê. (Handelinge 17:11)

Hulle het sowaar seker gemaak dat wat Paulus sê die waarheid is!

Ons het die Bybel beskikbaar. Dit is hoe ons moet optree – altyd. Ons moet seker maak en die Heilige Gees vra om die Skrif aan ons te verklaar. Die Heilige Gees is ons leermeester. Hy sal ons lei in alle waarheid. Dit is wat Jesus sê. (Johannes 6:63)

Wat is ons volgende stap? Presies wat die mense op die dag van Pinkster gedoen het.

By die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra: “Wat moet ons doen, broers?”

Toe antwoord Petrus hulle: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang.

Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.” (Handelinge 2:37-39)

Gaan terug na jou binnekamer met jou geliefde Bybel daar en vra die Heilige Gees om homself aan jou te openbaar. In die soete en liefdevolle teenwoordigheid van jou Pappa sal jy die hemelse taal op jou eie tong vorm in ‘n stap van geloof.

 

Dit is nie ‘n onderwerp vir obsessie nie –

dit is ‘n gevolg van onderwerping.

 

 

 

69. Waar is jou God?

Die post-moderne mens trek met ‘n grinnik sy neus op oor geloof in God. Hulle maak wye verklarings oor inkonsekwenthede in die Bybel en koester ‘n gemaklike bitterheid oor verwonding in die kerk en algemene teleurstelling in God. Indien die gesprek verder as ‘n sin of twee vorder, maak hulle ongetoetsde en oppervlakkige uitlatings oor wat God sou moes wees vanuit ‘n rasionele benadering tot onsienlike dinge. Die meeste Christene, soos ek ook, vermy argumente en het ook nie altyd antwoorde op so ‘n diskussie nie. Ek voel myself nie in staat om God se bestaan of optrede te bewys nie. Ek los dit vir die “professionele” apologete, wat die debat op akademiese en wetenskaplike vlak voer en vir wie ek die grootste respek het.

Meer as ooit is ek dankbaar vir die geloof wat ek saam met moedersmelk ingekry het. Slaaptydliedjies het geloof gebou en vertel van die liefde van ‘n wonderwerkende God: Omdat Hy leef het ek hoop vir môre, Net goedheid en guns sal my volg al die dae wat ek leef, My God can do anything, Got any problems you think are impossible ensovoorts. Stories van my grootouers en agter grootouers van wonderbare uitkoms in oorlog, finansies en verhoudings en goddellike genesing is met vreugde aan my oorgedra. Ek dank die Here daarvoor.

Oor die afgelope maande was daar in ons vriendekring twee persone wat erken het, dat hulle alles wat tradisionele geloof betref, verwerp het. Hulle vind die Bybel slegs ‘n fabrikasie van ou stories en gebeure wat geen toepassing het nie en geen indruk maak nie.

Ek het myself afgevra hoe dit moontlik is dat enigiemand so ‘n besluit sou kon neem. Ek is daagliks afhanklik van Jesus. Ek het Hom nodig in alles wat ek doen. Ek maak staat op Sy voorsiening, beskerming en seën. Ek smag na Sy stem oor dinge in my lewe en verlang na die antieke wysheid van die woorde in die Woord. Hoe is dit moontlik om so ‘n skat te verwerp?

My gevolgtrekking is dat mens nie iets kan verwerp wat mens nooit gehad het nie. Dit is nie ‘n verwerping nie, maar slegs ‘n erkenning van ‘n diep leemte wat nog nooit gevul is nie. Die Christendom kan maklik in kerklidmaatskap getel word, liefdadigheid is visueel en kerkbywoning kan enige mens sus in die gedagte dat mense aan die Here behoort as hulle fisies aan kerkaktiwiteite deelneem. Ware verhouding met God, kan egter nie getel of gesien word nie. Dit is moeilik om een mens te bestudeer en seker te maak dat die vrug van die Heilige Gees gesien en ervaar kan word. ‘n Boom word tog aan sy vrugte geken soos die Bybel sê. Wie kan egter die diep oordenkinge van die hart beoordeel?

1 Korintiërs 2:10:

But God has revealed them to us through His Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God.

 Vir almal wat wil hoor:

Die seën en genade van die werking van die Heilige Gees in elke mens om in goddellike wysheid en kennis te wandel, kan nooit oordryf word nie.

Hierdie diep verhouding met die Gees van die Here, is onvervangbaar en dit is die enigste manier wat die diep leemte in elke mens vervul word, sodat jy tot die gevolgtrekking kom dat daar absoluut niks bestaan wat die plek daarvan kan neem nie.

Handelinge 17:28

…want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons…

 Dit is die kernwaarheid van die goeie nuus van Jesus. God in ons – Immanuel – op ons uitnodiging in ons gees om te leef, te dink en te werk.

Johannes 15:5

Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.

En die wonderlike belofte om alles te kroon:

Vers 7:

As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.

Dit is voorwaar ons heerlike bestemming – in Christus. Sonder ‘n bewustelike innerlike ingesteldheid op die teenwoordigheid van die lewende Christus in ons, is ons kragtelose kerkgangers sonder enige hoop op transformasie of nuwe denke. Geestelike deurbraak bly ‘n vae hoop sonder vasberade, bewese, geloof.

Jesus gaan voort om die belangrikheid van gehoorsaamheid te beklemtoon as voorwaarde vir hierdie wonderbare inwoning van God self.

Johannes 15:9 -12:

Soos die Vader My liefgehad het, het Ek julle ook liefgehad. Bly in hierdie liefde van My.

 As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly.

 Dit het Ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word.

 Dit is my gebod, dat julle mekaar moet liefhê net soos Ek julle liefgehad het.

Bodemklipvriend – waar is jou God? Binne-in jou.

Hoe sal mens dit weet? Jy sal getoets word aan jou liefde. Dis die bewys van God in jou.

Waaraan sal jy jouself onderskei van ongelowiges? Aan jou liefde – vir Jesus en vir jou naastes.

Wat is die gevolg, die bewys hiervan? Volkome blydskap soos dit uitgespel word in die Amplified vertaling van Judas 24:

Exceeding joy…unspeakable, ecstatic delight not dependent on any circumstances.

Die toets van liefde is geweldig en wyd. Dit is slegs moontlik in diepe afhanklikheid van die Heilige Gees. Dit is God in ons om te wil en te werk.

Fillipense 2:13:

…want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.

…for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure.

 Dit is die werk van die Heilige Gees. God in ons.

Dit kan slegs gebeur op uitnodiging in ‘n lewe van gehoorsaamheid.

Lukas 5:46 – 48:

Why do you call me, ‘Lord, Lord,’ and do not do what I say.

 En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?

 Elkeen wat na My toe kom en na my woorde luister en dit doen – Ek sal julle wys soos wie hy is.

 Hy is soos ‘n man wat ‘n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het; en toe die vloedwater kom en die stroom teen daardie huis losbreek, kon hy dit nie beweeg nie, omdat sy fondament op die rots was.

 Dit was laatmiddag op die plaas vroeg in April 1972 toe my ma sê ons ry Johannesburg toe die volgende dag. Dinge was deurmekaar. My pa was reeds weg stad toe om sy ou beroep as elektriese ingenieur weer op te neem. Ek was 12 jaar oud. Oud genoeg om te weet ons geld is op en die skuldlas is groot. Die verband by die Landbank was R85 000. ‘n Nuwe Mercedes Benz het R5000 gekos.

Op een of ander stadium teen die bergpas af daar by Rankins Pas, het ek vir my ma gevra: Wat is die Heilige Gees?

Sy het later vertel dat sy dadelik gebid het. Sy was so vol sorge en spanning dat sy glad nie geweet het wat om te antwoord nie. Sy moes diep delf in die lering waarmee sy groot geword het vir duidelikheid oor die derde Persoon in die Godheid.

Oor middagete van Goeie Vrydag het ons in Johannesburg ingery. Ons motor was oud en stukkend en ons het die volgende aand met my oom se bakkie na die kampkonferensie gery om die diens by te woon. Die kamp te Maranatha Park was die groot jaarlikse Paas byeenkoms van ons kerk. Vir 10 dae lank het almal kerk toe gegaan en gekuier – vroegoggend tot laataand. Dis waar my ma gaan hulp soek het vir al ons probleme.

In die diens by Sonskynhoekie, die Sondagskoolbyeenkoms waarheen ek saam met niggie is, het hulle gebid vir kinders wat die doping met die Heilige Gees wou ervaar. Na my gesprek in die kar was ek baie ingenome daarmee en het ook uit my sitplek opgestaan om vorentoe te gaan vir hierdie nuwe avontuur. Ek het nie baie ver gekom nie. Die kinders het die paadjie vol gestaan. Ek het teen een van die pale geleun, toe een vandie helpers vir my vra of hy vir my kan bid. Hy het my aangemoedig om saam met hom die Here te loof vir alles waarvoor ek dankbaar is. Ek het saam met hom gebid en gehoor hoe ek in ‘n vreemde taal begin praat. Hy was vol vreugde en het die Here geloof vir Sy getrouheid.

Bodemklipvriend – ek weet hierdie ondervinding word nie in al die kerke verkondig nie. Ek weet ek het dit ervaar omdat ek dit so diep begeer het en ek praat daaroor omdat daardie ondervinding en die daaropvolgende beoefening van bid in tale vir my ‘n krag in my lewe was en is, wat ek vir almal bid en begeer.

Moet dit asseblief nie uit die staanspoor verwerp nie. Indien jy verward voel oor lering en dogma, neem jou Bybel en lees weer Handelinge 2 en 1 Korintiërs 12 en 14 met al die Skrifverwysings daarby. Vra die Here om vir jou duidelikheid daaroor te gee. Dis net by Jesus self wat ons oor Sy gees kan leer. Die belofte is vir ons en ons kinders volgens Handelinge 2:38 en 39.

Volgende keer: Die toets vir gehoorsaamheid – die sleutel tot kragtige deurbraak.