50. Gawes en talente – geen fout!

 

Na aanleiding van ons gesprek oor dankbaarheid en ‘n spesiale insig in die genade van God oor ons lewe, kom ons juig saam oor dit wat gegee is en dit wat beloon word.

Ek staan daagliks verstom oor die verskeidenheid van hierdie wêreld. Die skeppingsdinamiek wat ons omgewing met soveel onderskeidende kenmerke en unieke, individuele eienskappe toerus, is ‘n heerlike wonder van ons Vader. As ons net vir ‘n oomblik aan die verskeidenheid binne ons familie en vriende dink, staan ons verbaas. Ek is verslae oor die verskeidenheid binne een gesin.

Hierdie individualisme is gevestig in die eerste mens. Adam was God se vriend, ‘n geselsgenoot, ‘n wonderlike, vrye wese wat kon kies of hy met God in kontak bly of sy eie gang gaan. Binne hierdie roekelose vryheid, is die krag van liefde en verhouding vir ewig vasgelê. Dink maar aan die dodelike dinamiek van die eerste gesin – Kain, Abel en Set en die drama van die gebeure wat vir ons opgeteken is – rebellie, moord en herstel.

Die talente en gawes van die mens het deur al die eeue sy omgewing bepaal. Die filosofie en wetenskap het met die volle spektrum van intelligente denke die wêreld ontdek, opgeteken en verander. Die behoefte van die mens na beter lewensomstandighede, luukshede en effektiewe wapens is deur die verskeidenheid van talente en gawes aangespreek en beantwoord. Dit weet ons uit die lang, lang storie van ons geskiedenis op aarde.

Dit bring ons by ons tydvak op aarde, wat in hierdie spesifieke ontwikkelingsstadium verkeer. Net soos al die groot historiese figure en die mense om hulle, het ons ons eie spesiale stel gawes gekry om ons geskiedenis mee te skryf. Sommige skryf oorlog en uitroei binne die haat, rassisme en selfsug van volke en individue, sommige skryf vordering en uitkoms binne ‘n drang na verbetering en ontwikkeling, wat die uitroep na verligting van lyding en pyn beantwoord.

En hier is ek – binne my eie stel uniekheid. Wat is ek?

In Matteus 25 vertel Jesus ‘n storie van ‘n man wat op reis gaan. Hy het sy slawe bymekaargeroep en sy besittings aan hulle uitgedeel. Net soos in al Jesus se stories is daar ‘n les vir die aanhoorders, sowel as ‘n reeks lesse vir die eeue wat op Sy tydvak op aarde volg. Dit is merkwaardig dat ‘n man sy besittings aan slawe uitdeel. Bates het meestal aan kinders vererf. ‘n Mens sou dink dat Hy slegs Sy eie kinders se wysheid en oordeel sou vertrou, maar Hy deel aan almal uit. Slawe was mense met die heel minste eiewaarde. Slawe het wel ‘n belangrike rol in die samelewing vervul. Griekse slawe was verantwoordelik vir die verspreiding van die Griekse taal en filosofie en het die Romeinse ryk op ‘n diep vlak beinvloed. Daar was ook geleerde slawe wie die kinders moes onderrig en slawe met opleiding om sekere spesialiteitswerk te doen. Die man in die storie vertrou sy slawe met sy besittings toe en verwag inisiatief en kreatiwiteit.

Talente was nie aanvanklik geldstukke nie, eerder waarde in gewig. Talente was gewoonlik goud, silwer of brons. Later is ‘n waarde aan ‘n goud- of silwerstuk geheg, wat verskeie vertalers in moderne geldwaarde omskakel. Die NIV* praat van: five bags of gold, to another two bags, and to another one bag, each according to his ability.

Die nuwe Afrikaanse vertaling praat van vyf, twee en een goue muntstuk, wat nie altyd die oorvloedige element in die uitdeelproses so goed weergee nie. Die Argeologiese Bybel reken die waarde van een talent op 34kg. Dit was in goud, silwer of brons ‘n waardevolle hoeveelheid. In die antieke tyd het talente geldwaarde gehad, maar na aanleiding van hierdie gelykenis, het die gebruik van die woord ontwikkel om geestestalente en gawes te beteken.

Die beginsel in die uitdeel van die talente is net so direk van toepassing vandag. Die eienaar het uitgedeel. Hy was die bron van die welvaart. Hy het nie aan almal dieselfde gegee nie. Hy het spesifiek onderskeid in die waarde gemaak. Dit klink onregverdig, maar in die lig van ons Vader, is dit eintlik heeltemal regverdig. Hy maak nooit ‘n fout nie. As Hy uitdeel is dit die perefekte hoeveelheid om jou lewe ‘n skitterende sukses te maak. Hy weet presies wat jy kan doen. Hy gee aan jou AL die talente om jou volle potensiaal te bereik. Dis net vrees wat jou terughou.

Frustrasie en mislukking vreet geloof en hoop. Mens dink so gou dat ‘n situasie onmoontlik is. Terugslae en probleme, met die selfveroordeling van ontoereikenheid, steel sukses. Dit maak nie saak wat jou omstandighede is nie – God maak nie ‘n fout nie. Jy het wat jy nodig het. Hy is ‘n goeie God en Hy wil hê jy moet ‘n sukses wees. Geen gemors wat jy sover in jou lewe aangevang het nie, is vir Hom onmoontlik om reg te maak nie. Sy herstel na mislukking en tragedie is altyd beter as wat dit voorheen was.

Die geloof in God se beloning is fundamenteel in ons benadering tot alle aspekte van ons lewe. Hy belowe Sy goedheid as deel van Sy karakter. Laat my toe om net ‘n paar van die pilaarskrifte waarop ek so kragtiglik steun [weer!] te herhaal. Dit is die beloftes van God se hulp – sonder verwyt oor sonde en ongehoorsaamheid – met een voorwaarde: totale oorgawe en onderwerping aan Sy Woord.

Exodus 34:6 NIV

And he passed in front of Moses, proclaiming, “The Lord, the Lord, the compassionate and gracious God, slow to anger, abounding in love and faithfulness,  maintaining love to thousands, and forgiving wickedness, rebellion and sin.

Detoronomium 33:26-29 Ampl

There is none like God, O Jeshurun [Israel], Who rides through the heavens to your help and in His majestic glory through the skies.

The eternal God is your refuge and dwelling place, and underneath are the everlasting arms; He drove the enemy before you and thrust them out, saying, Destroy!  

And Israel dwells in safety, the fountain of Jacob alone in a land of grain and new wine; yes, His heavens drop dew.

Happy are you, O Israel, and blessing is yours! Who is like you, a people saved by the Lord, the Shield of your help, the Sword that exalts you! Your enemies shall come fawning and cringing, and submit feigned obedience to you, and you shall march on their high places.

Nehemia 13:2

….yet our God turned the curse into a blessing.

Die Psalms is propvol bemoediging en lofliedere wat geloof bou.

Niemand kan sonder Efesiërs 3 in The Message vertaling en Hebreërs 13:5 in die Amplified vertaling leef nie.

God can do anything, you know—far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams! He does it not by pushing us around but by working within us, his Spirit deeply and gently within us.

Ek gee nie die hele verwysing nie. Lees die hele hoofstuk vir die volle impak van hierdie belofte.

Hebreërs 13 se belofte is geskryf na aanleiding van geldkommer. Gee oor en glo:

…..for He [God] Himself has said, I will not in any way fail you nor give you up nor leave you without support. I will not, I will not, I will not in any degree leave you helpless nor forsake nor let you down, relax My hold on you! Assuredly not!

So we take comfort and are encouraged and confidently and boldly say, The Lord is my Helper; I will not be seized with alarm, I will not fear or dread or be terrified. What can man do to me?

Die storie eindig nie met uitdeel nie. Jesus gee die indruk dat die eienaar weggaan en die slawe op hulle eie gelaat word. Miskien voel jou toekoms net so onseker soos daardie slawe wat moes woeker met wat hulle ontvang het. Die toekoms is altyd onseker. Sukses verg meestal dapper, vreeslose, soms gewaagde, sterk optrede. Dit impliseer nie gewetenlose en roekelose optrede nie. Dit beteken optrede met geloof en hoop wat nie terugdeins nie. Geloof wat die verwagting van beloning brandend hou.

Hoe kry jy geloof wat jou eie hoop op beloning nie teleurstel nie?

Romeine 10:17

Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ.

Geloof kom deur die Woord van God te “hoor” en ek bedoel waarlik te hoor. Die geproke Woord [rhema-woord], die stem van God, wat met ons “praat” deur die geskrewe Woord (Bybel) brand die geloof in ons gemoed, sodat twyfel uitvlug. Jesaja 52:6

Therefore My people shall know what My name is and what it means; therefore they shall know in that day that I am He who speaks; behold, I Am!

Ons God onderskei Homself as ‘n god wat praat. Daarom kan Hy Sy teenwoordigheid en wysheid belowe om al die blanko ruimte van ons toekoms in te vul. Hy weet wat jou kapasiteit is. Met Sy beloftes en wysheid, leef jy Sy plan. Jou unieke gawes is jou stempel, ware verskeidenheid en kreatiwiteit. Natuurlik is daar onsekerheid en risiko. Dit is juis die omgewing waar jou unieke gawe geld. Daar vind jy verstommende, onverwagte moontlikhede. Dit is volwassenheid. Dit is vryheid. Dis nie maklik nie.

Dit is die optimistiese geloofshoop-pakket teenoor die vreesbevange, mislukkingsverwagting. Dit is die talent wat vrot en vuil opgegrawe word teenoor die blink lewe van sukses en goddellike goedkeuring.

Die skrikwekkende kant van hierdie lewenskeuse is dat die bietjie wat jy het, die een ou talentjie, ook verlore is. Vrees steel alles.

Maar – net een stap verder word beloon. Die storie is oor die aksie wat geneem word, die stap verder, die vrymoedigheidheid – noem dit maar positiewe astrantheid. Die risiko om nie te glo nie is groter as die gevolge van ‘n blinde verwagting dat God sal voorsien.

Die man wat weggaan is nie ‘n aanduiding dat God jou alleen laat nie. Dis eerder ‘n goddellike verwagting van die kantlyn af, vir die aksie wat jy gaan neem, ‘n uitdaging tot geloof sonder vrees.

Die storie waarborg beloning. Enige geloofsaksie word beloon. Jy het die ewige arms van die wonderwerkende Skeppergod onder jou.

VRA – HOOR – WERK!

 

 

* NIV = New International Version.

44. Sluitsteen-woorde is die uitdaging.

Ek wil graag die stelling maak: As ‘n mens ‘n getroue, Gees-inspireerde begrip van God se genade oor jou lewe het, sal jy ‘n vreugdevolle, vreeslose en wyse lewe leef. Genade is die gesig van God self.

Groot woorde. Dis hoe ek wil leef, daaroor het ek geen twyfel nie. Die struikelblokke en hindernisse waarmee ons worstel, weerhou ons om in die volheid van die rykdom en glorie van Jesus ons bestaan te voer. Skuld en vrees, onwaardigheid en sonde (hoogmoed, leuens, bygeloof, ensovoorts) lei na ‘n gevaarlike denkpatroon, wat God se genade aan ons optrede koppel. Daar is geen manier waarop ons lewe God se genade oor ons bepaal nie. Jou besluite kan wel veroorsaak dat jy so ver van Hom leef, dat jy in geen posisie is om Sy genade te ontvang nie, onderdruk deur bekommernis en vrees of so besig met eie belang, dat jy onder die bedekking van genade uitbeweeg.

God se genade en guns vloei uit Sy wese – wie Hy is. Hy is liefde, dus kan Hy nie anders reageer en optree as uit liefde nie. Dit is ‘n begrip wat in ons menslike denke moeilik verstaanbaar is. ‘n Mens se optrede word so dikwels bepaal deur afguns, eie belang, selfsug en vyandskap, dat hy nie verstaan hoe iemand sonder afwyking, altyd, uit liefde optree nie.

Lukas 2:40 in die Amplified sê van Jesus: And the Child grew and became strong in spirit, filled with wisdom; and the grace (favor and spiritual blessing) of God was upon Him.

Genade van God is die kroon, meer nog as wysheid en ander eienskappe. Die Griekse woord is Charis. Volgens Vine’s (woordeboek) is grace heeltemal vry, universeel en spontaan. Dit beskryf die karakter van God in terme van genade wat red en wat die vreugde van die ontvanger daarvan beplan.

Om werklik die omvangryke betekenisnuanse te verduidelik word genade gekontrasteer met drie belangrike geestelike hindernisse:

volgens Romeine 4:4 :

  • Skuld volgens Romeine 4:4 : Now to a laborer, his wages are not counted as a favor or a gift, but as an obligation (something owed to him),

en daarmee saam 4:16: Therefore, inheriting the promise is the outcome of faith and depends entirely on faith, in order that it might be given as an act of grace (unmerited favor), to make it stable and valid and guaranteed to all his descendants……

Ons is dus nie soos ‘n arbeider wat sy loon ontvang nie. Die loon van die sonde is die dood. Sonder Jesus se bloed wat vry maak van sonde, kry jy wat jy verdien vir jou sonde. Maar, groot maar – dit werk anders in die Koninkryk. Genade is nie dit wat God jou skuld omdat jy dit verdien nie. Genade kom sonder verdienste. Slegs God kan iets in hierdie lewe so ten volle waarborg dat dit ‘n waarheid is, wat niks en niemand ooit kan verander nie. Jou redding is gewaarborg uit genade, daarom kan jou sonde, skuld en onwaardigheid nie jou redding omkeer nie.

Hoeveel maal in jou lewe het jy dit al gehoor? Dis beslis nie ‘n nuwe boodskap nie. In al die kerke waaraan ek blootgestel is in my lewe, ten spyte van kleiner dogma verskille, is genade sonder verdienste gepreek. Ek erken dat kerke dit nie altyd toegepas het nie, en in die welbekende lokvalle van verdienste en wettisisme geval het, maar ek moet toegee dat dit as kernwaarheid altyd gepreek is.

Waarom is daar dan enige twyfel aan God se gesindheid en Sy antwoord op gebed tot ons voordeel? As ons hierdie leerstelling van Paulus vir die Romeine onder die knie het, behoort ons nooit ooit weer aan ons gebed en die omstandighede waarin ons leef onder God se beheer, te twyfel nie. Ons moet vreesloos en vrymoedig leef.

Die volgende hindernis is:

 

  • Werke volgens Romeine 11:6 : But if it is by grace (His unmerited favor and graciousness), it is no longer conditioned on works or anything men have done. Otherwise, grace would no longer be grace, it would be meaningless.

Indien ons deur werke genade bewerkstellig, dan is genade betekenisloos. Dit beteken dat deur God se bril van genade, goeie en slegte werke, geen gevolg dra nie. Dit is nie ‘n lisensie vir roekelose en wettelose gedrag nie, veel eerder ‘n oproep om in gehoorsaamheid en dankbaarheid te onderwerp aan die plan van God vir jou lewe. Dit is op Sondagskoolvlak aan my verduidelik soos volg: jou lewe sonder God is soos die nulle voor die een – waardeloos. Met die genadewerk van die Kruis, is jou werke soos die nulle na die een – veelvoudigheid.

1 Korintiërs 9:10 [NKJV]

Now may He who supplies seed to the sower, and bread for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness.

Net God self kan die vrug op geregtigheid vermeerder. Jou eie pogings en werke is nie in staat om jou geestelike status te verhoog nie.

Hebreërs 6:14:

….saying, “Surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you”.

Enige iets wat jy met die seën van die Here doen, word deur Hom onderhou en vermeerder. Dit is slegs deur genade wat jy in staat is vir Hom te werk.

Die volgende hindernis is:

 

  • die Wet volgens Johannes 1:17 : For while the Law was given through Moses, grace (unearned, undeserved favor and spiritual blessing) and truth came through Jesus Christ.

 But if you are guided (led) by the Holy Spirit, you are not subject to the Law. Galasiërs 5:18

Knowing and understanding this: that the Law is not enacted for the righteous (the upright and just, who are in right standing with God), but for the lawless and unruly…1 Timoteus 1:9.

Ons kan maklik met die gemak van geskiedenis en die insig wat dit bring, die Jode van Jesus se tyd op aarde veroordeel en hulle vasklou aan die Wet van Moses (soos hulle daarna verwys) minag, maar ons is maar net te geneig om in godsdienstige gemaksug aan ‘n wet vas te hou. Gee vir my die reëls, sê my siel, dan weet ek wat om te doen.

Maar God sê, My gedagtes is nie jou gedagtes nie, My gedagtes is hoër as jou gedagtes. (Jesaja 55).

As jy vasklou aan die geykte – jy-mag-nie-dit-of-dat-nie en jy-moet-dit-of-dat – dan is die soet en geliefde stem van jou Vader niks werd nie. Sy stem, Sy teenwoordigheid, Sy openbaringskennis is al wat jou op ‘n diep vlak leer van Sy genade.

Hierdie waarheid is die kern van ons geloof. Ons verdien nie God se genade deur te werk om onsself van sonde te reinig omdat die Wet so bepaal nie. Dis uiters belangrik om jouself met hierdie waarheid te bewapen teen die aanslag van die vyand in terme van skuld en onwaardigheid. Die satan sal jou altyd herinner aan jou sonde, geestelike mislukkings, biddeloosheid en kwansuise onbeantwoorde gebede (wat soos ons alreeds dikwels gesê het, heeltemal onmoontlik is). Romeine 6:14, 18:

For sin shall not any longer exert dominion over you, since now you are not under Law as slaves, but under grace as subjects of God’s favor and mercy.

And having been set free from sin, you have become the servants of righteousness (of conformity to the divine will in thought, purpose, and action).

2 Korintiërs 8:7

But as you abound in everything—in faith, in speech, in knowledge, in all diligence, and in your love for us—see that you abound in this grace also.

Die opdrag word uitgespel. Hoewel ons ywerig aandag gee aan geloof, ons woorde, ons kennis en selfs ons liefde aan mekaar – moet ons oorvloedig in genade toeneem.

Ons het nogal heelwat Skrif behandel in hierdie stukkie. Dis grootse begrippe en uiters belangrik. Vir my was hierdie studie ‘n groot stuk vernuwing in my begrip van genade.

Ek wil elkeen aanmoedig om elke Skrif biddend te lees en die volle omvang daarvan te absorbeer, sodat dit kragtig en lewend in jou woon. Ek bid vir julle 2 Timoteus 2:7:

Think over these things I am saying, understand them and grasp their application, for the Lord will grant you full insight and understanding in everything.

Volgende keer meer oor jou posisionering vir die volle impak van genade.