123. Gered, gedoop en … o jitte, die woestyn?

Ken jy die storie? ‘n Drama van drome, ontvoering, slawerny, tronkstraf, nog drome en dan die paleis van die antieke Egiptiese beskawing op sy hoogtepunt. Geen wonder Andrew Lloyd Webber het ‘n suksesvolle musiekblyspel daaroor geskryf. Die Here verlos Jakob en sy familie van hongersnood en gee hulle en hulle nasate ‘n voorspoedige lewe in Egipte onder die Farao,

Die familie is vooruitstrewend en vermeerder oor ‘n tydperk van 400 jaar. Meerdere Farao’s kom en gaan en Josef en sy drome is lankal vergete. Daar is ‘n nuwe Farao wat hom nie geken het nie; ook nie wat hy vir Egipte gedoen het nie. Die volk van Israel word verdruk en in slawerny ingedwing. Hulle roep na God word verhoor in die persoon van Moses wat hulle na vele rampe, drama en dood uit Egipte uitlei met ‘n verstommende wonderwerk wat die Rooi See kloof en die Egiptiese weermag vernietig.

Veertig jaar leer hulle om God te vertrou en Sy teenwoordigheid en voorsiening te beleef in die wolkkolom in die dag en die vuurkolom in die nag. Manna uit die hemel sowel as klere en skoene wat nie verslyt nie, moes ‘n onwrikbare vertroue in hulle gekweek het.

Teen die einde van die veertig jaar laat Moses die mense in die sorg van die hoë priester, sy broer Aäron en klim die berg Sinai om die tien gebooie van God te ontvang. Terwyl Moses op die berg in God se teenwoordigheid verkeer, oortuig die volk Aäron om op hulle eie  God te aanbid, omdat Moses te lank wegbly.

In ‘n poging om goed te doen en iets aanvaarbaar voor die Here te bring, maak Aäron ‘n goue kalf uit die kosbaarhede wat die volk uit eie geledere versamel.

Hy het dit van hulle ontvang, dit verwerk en daarvan ‘n beeld in die vorm van ‘n bulkalf gemaak.

Toe sê die volk: “Hier is jou God wat jou uit Egipte bevry het, Israel!”

(Exodus 32:4)

Die Here waarsku Moses om te gaan kyk wat die volk aanvang. Die fees is wild, luid en vleeslik soos dit altyd is in afgodaanbidding. God spreek sy woede teenoor Moses uit en verklaar dat Hy hulle alleen in die beloofde land sal inlaat, sonder Sy teenwoordigheid.

God trek nooit ‘n belofte terug nie – Romeine 11:29.

Die storie is bekend. Moses reageer in woede, gooi die kliptafels stukkend en vra Aäron wat hom besiel het om so iets aan te vang.

Aäron se antwoord kom amper komies oor, as mens nie besef hoe fundamenteel die les in hierdie gedeelte is nie.

Maar Aäron antwoord: “U moenie kwaad wees nie. U weet self hoe sleg die volk is. Hulle het vir my gesê: ‘Maak vir ons ‘n god dat hy ons kan lei. Hierdie Moses het nou wel vir ons uit Egipte laat wegtrek, maar ons weet nie wat van hom geword het nie.’ Toe sê ek vir hulle: ‘Dié wat goud aan hulle het, moet dit afhaal en vir my gee.’ Ek het dit in die vuur gegooi, en hierdie bulkalf het daaruit gekom.” (Exodus 32:22-24)

Dis doodslag en rampspoed in die kamp wanneer die Leviete links en regs doodmaak en Moses die kalf se goud maal en in die drinkwater gooi.

Die punt van ons storie is Moses se pleidooi vir die volk.

Hy kon hom nie voorstel om die beloofde land in te gaan sonder die Here nie. Liewer die woestyn saam met God as die beste van die wêreld sonder God. Net so vandag, is dit wat ons van die wêreld en georganiseerde godsdiens onderskei. Ware Christendom is diegene wat die teenwoordigheid van God soek en daaraan onderwerp, in so ‘n mate om Sy hartklop te hoor.

Hoe sal ons dan ‘n lewe van oorwinning ly?

Toe het Moses vir Hom gesê: “As U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hoe sal die mense weet dat ek en u volk u goedgesindheid geniet as U nie saam met ons gaan nie? Dit is juis deurdat U met ons saamgaan dat ons, ek en u volk, anders is as al die ander volke op die aarde.” (Exodus 33:15,16)

GEBED: Toe sê Moses: “Laat ek tog net u magtige verskyning sien!”

Please, show me Your glory.” (Exodus 33:18)

Beginsel vir ‘n lewe van uitnemendheid:

Die Here het vir Moses geantwoord: “Ook wat jy nou gevra het, sal Ek doen. Ek is jou goedgesind en Ek ken jou op jou naam.” Die Here het verder gesê: “Maar hier by My is ‘n plek waar jy op die rots kan staan. As Ek in my magtige verskyning verbykom, sal Ek jou eers in ‘n rotsskeur sit en jou met my hande toemaak totdat Ek verby is.

(Exodus 33:17,21,22)

Op ons pad met die Here voel dit soms soos ‘n woestyn dwaling. Ons ken die Here en begeer om Hom te dien. Leer uit hierdie storie. Ons kan dit nie op ons eie manier doen nie. God se juk is sag en Sy las is lig. Daardeur leer ons van Hom.

“Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is,

en Ek sal julle rus gee.

Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig.” (Matteus 11:28-30)

In die woestyn smag ons na verligting van ons laste en bekommernisse, sonder om te besef hoe kosbaar die proses is, ‘n groter wonder as die beloofde land. Ons veraner op ‘n diep valk. Ons eie agenda en planne verdwyn sodat ons kan onderwerp aan God se meesterplan, groter en beter as wat ons ooit kan bid of dink.

(Efesiërs 3)

Weet jy hoe om op die rots on die Hand van God te leef?

My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here; soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes. (Jesaja 55:8,9)

Kyk met ander oë na die woestyn, wag vir die belofte.

Maar soos daar geskrywe staan:

“Wat die oog nie gesien

en die oor nie gehoor het nie,”

en wat in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie,

dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.

 (1 Korintiërs 2:9)

 

 

118. Omdat God so sê.

Gebed is ‘n voortdurende leer ondervinding. Ek sou graag wou leer totdat ek eendag in Sy teenwoordigheid met Hom van aangesig tot aangesig kan gesels. In die tussentyd begeer ek om te leef in die openbaring van Sy teenwoordigheid (manifest presence) in Sy onsigbare koninkryk hier op aarde, sodat die bewustheid van die Vadershart so ‘n werklikheid word dat dit die kenmerk van my lewe is.

Van die eerste oomblik in die nuwe leerkurwe oor gebed wil ek bid dat ons gedagtes en verbeelding bevry word om die volle impak van die Woord van God te ervaar. Laat jou gedagtes beelde vorm, kyk in die onsienlike in en betree die misterie van God se Woord en werk.

En die man het met my gespreek: Mensekind, kyk met jou oë en hoor met jou ore en gee ag op alles wat ek jou sal laat sien; want om jou dit te laat sien, is jy hierheen gebring. Verkondig aan die huis van Israel alles wat jy sien. (Esegiël 40:4)

In hierdie oomblik – neem jou gedagtes gevange en onderwerp hulle aan die Woord van God… Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. (2 Kotintiërs 10:5)

Jy is op hierdie plek om te sien en te hoor.

GEBED vir hierdie oomblik: Here, ek gee my lewe en gedagtes oor en begeer om van U te leer in gehoorsaamheid aan U Woord. Kom Heilige Gees, kom leer my. Ek bely enige bekommernis en vrees wat hierdie gebed verhinder. (Matteus 13:22)

BEGINSEL vir ‘n lewe van uitnemendheid: luister vir die stem binne in die stem wat na jou toe kom. Binne hierdie gedeelte is daar iets wat jy moet leer. Dis nie die mees omvattende beginsels oor gebed wat jy moet leer nie. Daar is iets wat NOU belangrik is en wat jou ‘n stap vorentoe sal help om jou gebedslewe so te ontwikkel dat jy nog nader aan die hart van jou Vader kom.

In die eerste plek – baie geluk dat jy hierdie lees. Jy is presies waar jy moet wees. Dink daaroor. Dis die mees belangrike lewensvaardigheid om te hê – om te weet wat belangrik is. Jy hoef nooit te twyfel oor die tyd wat jy in die Woord van God spandeer nie.

Dis nie so omdat ek so sê nie. Ek is ook maar net ‘n gewillige dienaar. Selfs my gewilligheid is ‘n werk van die Heilige Gees. Hy werk in my om te wil. (Filippense 2:13)

Jy is op die regte plek omdat God so sê.

Jy ken die kode van Bybelstudie: God sê dit, ek glo dit, geen gekibbel nie.

As die Here dit sê is dit belangrik en waar bo alle dinge.

Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. (Filippense 1:9,10)

Die Woord van die Here is altyd prioriteit. As ons in gehoorsaamheid ingestel is op die oortuiging van die Heilige Gees, sal ons altyd weet wanneer om die TV af te skakel en die goue oomblikke saam met ons kinders te geniet. Ons sal weet wanneer om ander pligte vir eers opsy te skuif en aandag te gee waar die emosies hand uitruk of prestasie gevier moet word. Stop alles en bid as jy die aanval van boosheid herken. Jaag die duiwel uit jou huis uit. Rek die minute wanneer jy die Here dank vir al Sy seën en goedheid. Hoor en fokus op die Heilige Gees wanneer jy die salwing voel.

Reinig jou gedagtes op hierdie oomblik en HOOR die woord van die Here:

Toe het die mense wat eerbied vir die Here het, onder mekaar geredeneer, en die Here het dit gehoor en daarop ag geslaan. Daar is ‘n gedenkboek voor Hom geskryf met die name van dié wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan sy Naam.

Hulle sal vir My ‘n kosbare besitting wees die dag as Ek ingryp, sê die Here die Almagtige. Ek sal goed wees vir hulle, soos iemand goed is vir sy seun wat vir hom werk.

Dan sal julle weer die verskil sien tussen wie goed doen en wie goddeloos is, tussen wie My dien en wie My nie dien nie. (Maleagi 3:16-18)

 GEBED vir hierdie oomblik: jou naam word voortdurend voor God opgeskryf. (Onthou Hy staan buite tyd.) Maak vir jou ‘n gedagtebeeld van die hemelse wese, die scriba in die troonkamer van die hemel by die lewensgrote lessenaar en ‘n skitterende goue skryfinstrument in sy hand – hy skryf jou naam.

BEGINSEL vir ‘n lewe van uitnemendheid: jy is uitkenbaar as ‘n man of vrou wat aan God behoort, onderskeibaar van die bose, die destruktiewe en die gewone. My gebed vir jou: (Efesiërs 1:18)

 Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het.

 Om werklik onderskeibaar van die wêreld te wees is om Sy naam en die volle impak van gebed in Sy naam onder mekaar te deel. Is die nie presies wat ons in hierdie oomblik doen nie?

Die enigste manier om die goddellike en sekulêre lewe van mekaar te onderskei is die merkbare teenwoordigheid van die Vader en intieme kommunikasie met Hom. Dit is wat ons onderskei van georganiseerde godsdiens.        

Georganiseerde godsdiens is nie die kerk nie. Ons is die kerk van Jesus.

Ons wie Sy naam bespreek, wie Sy teenwoordigheid soek, wie Sy wonderwerke raaksien en eer. Ons is Sy edelstene, Sy kosbare besitting.

Juig, Bodemklipvriend. Dit is jy. Jy is vir Hom kosbaar.