160. Kom ons hou partytjie!

[Johannes 7]

Dit is betekenisvol hoe die konsep van ‘n blye byeenkoms deel van die ou Joodse geskiedenis en godsdiens is. Oor die algemeen was die antieke gemeenskappe meer ondersteunend, as die sosiale opset vandag met so ‘n sterk fokus op privaatheid, persoonlike voorkeur en individuele prioriteit. Oorlewing was ‘n spanpoging. Feeste het dikwels plaasgevind om gebeure en suksesse te vier. Daarom vind ons vandag in die meeste lande publieke vakansiedae om die hoogtepunte van ‘n nasie of kultuurgroep te vier.

Ons vier ook verjaarsdae, gradeplegtighede, skooleindeksamens en aftrede, selfs verwelkomings- en afskeidspartytjies. Christene vier Kersfees, Paas en saam met die sekulêre komponent van die gemeenskap Thanksgiving op die noord-Amerikaanse kontinent. Ek sou graag ‘n groter klem op Pinkster ook sien. So ‘n fees kan in dieselfde afwagting van Handelinge 2 plaasvind. Hoewel daar soms nog Pinksterbidure plaasvind, is dit na my mening so afgeskeep dat ons die krag daarvan verloor. Ander godsdienste het hulle vasdae en feesdae.

Jare gelede het ons gesin by die Here geleer om fees te vier. My man het baie lank in ‘n baie veeleisende omgewing gewerk en op roetine basis gevas. Hy het eintlik net Sondae beskikbaar gehad om bietjie af te sonder en hom oop te stel vir Heilige Gees insig en ‘n studie van die Woord van God. Baie Sondae het ek lekker dinge met die kinders beplan om op te maak daarvoor dat hulle pa vir ‘n paar uur in sy studeerkamer verdwyn.

Een Sondagmiddag laat, na so ‘n paar maande van die roetine, het hy met ‘n groot glimlag en vol vreugde ons kom haal en uitgeneem vir ete. Hy het vertel hoe God vir hom gesê het dat sy vastyd verby is en hy ons moet leer om fees te vier. Hy het ons maaltyd saam ‘n fees ter ere van God se goedheid verklaar. Stadig het die konsep van feesvier in ons gesin ingesypel, wanneer ons uiteet, maar ook meer en meer rondom ons tafel by die huis. Hy het ons tafelgebed verander. Ons moes mekaar in die oë kyk en ons dankbaarheid oor God se genade en goedheid uitspreek. Glad nie meer rympies wat vinnig afgerammel word nie.

Ek was so vol vreugde oor al die veranderinge en het die Here gedank vir ‘n priester in ons huis wat die geestlike pas aangee. Hy het verder twee privaat feesdae per jaar aangekondig waarin ons uitkoms en antwoord op gebed gevier het.

In die laaste gedeelte van Johannes 7 (7:37-53) word die Fees van die Tabernakels, ook bekend as die Loofhuttefees, weer genoem. Dit het in Oktober plaasgevind. Die Fees was van groot historiese belang: die mense het uit hulle huise gegaan en tydelike grashutte gebou om die tyd van Israel in die wildernis te vier. Hulle kon die sterre deur die dakke sien. Al die voorskrifte vir die Fees vind ons in Levitikus 23:40. Volgens Levitikus was die Fees sewe dae. In Jesus se tyd is daar nog ‘n dag bygevoeg.

Die Fees was ook ‘n soort Dankfees vir die oes aangesien dit aan die einde van die landboujaar plaasgevind het. (Exodus 23:16; 34:22) Die Fees het ook baie populêr geword. (1 Konings 8:2) Dit is met die oorvloed van die natuur gevier; alles wat die lewe moontlik en gelukkig gemaak het. Die ideaal was dat die Fees deur almal – arm en ryk, slawe, bediendes en meesters en vreemdes – gevier word.

Daar was ‘n daaglikse seremonie gedurende die Feestyd. Die mense het palmtakke na die altaar geneem. Dan het die priester water uit die kuil van Siloam geneem terwyl die mense die woorde van Jesaja 12:3 herhaal het: Met blydskap sal julle water skep uit die fonteine van redding.

Die water is uitgegiet as ‘n offer aan God terwyl die mense sing. Hulle het die Hallel gesing – Psalms 113-118 met fluite en ‘n koor. Op die laaste dag van die Fees het hulle sewe maal om die altaar geloop om Jerigo te onthou.

Die Fees was ‘n herdenking van die wonderwerke.

Wat doen jy om wonderwerke in jou lewe te vier? Kan ons dalk ‘n partytjie hou om die uitkoms van die Here in ons lewe te vier? Onthou en onthou goed. Moenie dat die vyand jou van jou eie getuienis beroof nie.

Maar sorg dat jy nie dan die Here vergeet wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het nie. (Deuteronomium 6:12)

Die water het oor die takke gevloei en die mense herinner aan die lewe-gewende water van Jesus waaroor Hy met die vrou in Samaria by die put van gepraat het. (Johannes 4)

Die Here sal jou altyddeur lei;

selfs in dor streke sal Hy in jou behoeftes voorsien.

Hy sal jou sterk maak.

Jy sal wees soos ‘n tuin met volop water,

soos ‘n fontein waarvan die water nie opdroog nie. (Jesaja 58:11)

Ons kan met oorgawe feesvier omdat ons in Jesus die volle vervulling van al die feeste van Israel het. Hy is die rede vir al sewe feeste.

Die Een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus; nie net deur die water nie, maar deur die water én die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid.

Daar is dus drie wat getuig : die Gees en die water en die bloed, en die drie se getuienis stem ooreen. (1 Johannes 5:6-8)

Jesus belowe ‘n reiniging – heeltemal skoon en lewegewend. Net in Sy reiniging is vrede en volheid.

Die simboliek van water kry ons regdeur die Ou Testament. Psalms 105:41, Esegiel 47:1; 47:12. Ook Joël 3:18: A fountain shall come forth from the house of the Lord.

 Jesus is die Rots in die woestyn waaruit die waters gevloei het (Exodus 17:6). Dit is waarom dit so belangrik vir Moses was om nie die Rots die tweede maal te slaan nie en die stem van die Here te gehoorsaam. Jesus is een maal geslaan – die Kruis. Nou is dit net nodig om met Hom te praat, dan vloei die strome van saligheid. Die wonder gebeur nie altyd op een manier nie. Dis belangrik om te luister.

Paulus bevestig dit:

…en almal het dieselfde geestelike drank gedrink: hulle het gedrink uit ‘n geestelike rots wat met hulle saamgegaan het. Die rots was Christus. (1 Korintiërs 10:4)

Daar is geen Gees, geen Pinkster sonder die Kruis nie. Voor die Kruis was die Heilige Gees ‘n misterie. Na die opstanding is Hy ‘n persoon wat die opgestane Jesus in ons laat leef. Pinkster het die strome van seën uit die hemel laat vloei.

Wonderwerke is die water op die droogte van die siel. Die Pinkster belewenis bring die wonderwerke in die realm van ons lewe. Met Heilige Gees insig, “sien” ons God se werk.

Sal God dit weer en weer doen? NEE, Hy doen dit voortdurend. My gebed is altyd en sal altyd wees: Here, maak my oë oop om U wonders te sien.

Moenie God beperk tot ons kalendertyd nie. Hy werk altyd.

Die skare het oor Jesus gepraat. (7:40-44) Baie het geglo Hy is die Een wat sou kom; die vervulling van die belofte van die profete. Hulle het gepraat oor Sy geboorteplek. Meeste mense het geweet Hy kom uit Nazaret. Slegs diegene wat bietjie dieper ondersoek ingestel het, het uitgevind dat Hy wel in Bethlehem gebore is, presies soos al die profete gesê het.

Moet nooit navorsing en vrae vermy nie. Jesus het Thomas genooi om sy hande in Sy wonde te steek en in Jesus se teenwoordigheid het al Thomas se twyfel verdwyn (Johannes 20:27). Jesus sal altyd ‘n soekene gemoed antwoord. Hy belowe antwoorde as jy vra (Matteus 7:7).

Die wagte van die priesterhoofde was verstom oor Jesus se leer. Hulle kon hulleself nie so ver bring om Hom te arresteer nie. Om Jesus te hoor praat sal jou lewe verander – vandag net soos toe.

Die leiers was woedend en het hulle eie wagte en Nikodemus beledig toe hulle planne nie slaag nie. Hulle arrogansie, intellektuele snobisme en geestelike hoogmoed het die Fariseërs laat neerkyk op die gewone mense en op die streek van Galilea. Hulle het nooit met die gewone mense gemeng nie, selfs nie in die konteks van die Wet wat hulle so hoog geag het nie.

Wat sê hulle eintlik: As jy enigsins intellektueel of akademies gereken word, sal jy nie deur Jesus beïnvloed word nie. Is dit nie presies die argument uit geleerde kringe vandag nie?

Is die getalle van die skare enige aanduiding van waarheid of waarde? Die skare kon wegdraai, Hom verwerlkom in Jerusalem as koning en kort daarna skreeu vir Sy kruisiging.

Ons kan nie die skare volg nie. Ons kan nie eers die kerk volg nie. Volg ons die mense of die man, Jesus? Sal jy Hom vind in die kerk?

Selfs Nikodemus het Jesus huiwerig verdedig en klem gelê op die reg van die wagte om self te besluit. Die woede en beledigings teen Galilea het hom stilgemaak.

Hoe sal ons Jesus verdedig met sulke woedende opposisie? Slegs in die krag van die Heilige Gees kan ons die trekkrag van die skare weerstaan en die oppervlakkige argumente van populêre opinie ignoreer. Die Heilige Gees sal ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Die Woord en ons eie getuienis is die krag van God se goedheid in ons lewe.

Jesus het aangehou leer. Vroeg in die oggend was Hy terug in die Tempel. Die mense het gekom…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Drie woorde.

Ons het in die afgelope twee gesprekke die beginsel gevestig dat ons met God kommunikeer op soveel meer maniere as tradisionele formele gebed. Weer is die beklemtoning van gesprek die sleutel. Jesus het soveel te sê gehad oor gebed. Matteus 6 is die binnekamer-beginsel en die pragtige Onse Vader – waarna ons terugkom.

Die laaste deel van Matteus 6 en die begin van Matteus 7 is die allerbelangrike hindernisse in gebed : onvergewensgesindheid, verkeerde oog en ingesteldheid op die aardse, bekommernis, die toekoms en oordeel– lees dit gerus aandagtig en laat die waarheid jou vry maak.

In Matteus 7:7 is die pragtige woorde: Bid en vir jou sal gegee word, soek en jy sal vind, klop en vir jou sal oopgemaak word. Lees aan tot by vers 11 om die omvang van hierdie kosbare koninkrykswet te begryp..

Hoekom sê Hy: bid, soek, klop. Afrikaans 1983 gebruik die woord – vra  in plaas van bid. Drie verskillende woorde met verskillende betekenisse en drie gewaarborgde antwoorde op elkeen afsonderlik.  In die drie woorde lê ‘n hele proses van gebedsgroei opgesluit.

Vra (bid) vir die gawes, dit wat jy nodig het, al jou behoeftes in die seker wete van diepe afhanklikheid en die verklaring dat jy jou rig tot die bron van al jou oplossings. Jy erken God is jou bron vir alles. Deur te vra onderwerp jy jou behoeftes en begeertes aan Sy voorsiening. Dit gaan oor jou en jou omstandighede.

Soek herinner my aan die Skrif in Jesaja 55 : 6 (1933) – Soek die Here terwyl Hy nog te vinde is, roep Hom aan terwyl Hy naby is. Hier verskuif die fokus na God en jou gebedsoog verander. Die klem is op die Here en Sy vermoë om te voorsien. Dis vordering  – van ‘n totale opgenomenheid met jou eie behoefte na ‘n visie van die grootheid van die Een met wie jy te doen het (Heb 4:13) . Soek as werkwoord veronderstel iets waarna jy soek. Jy soek nie jou behoefte nie – jy soek die Here van jou behoefte. Die Gewer van die gawe.

Klop herinner aan die Skrif in Openb 3:20: Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan, en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.

Tradisioneel dalk ‘n skrif wat altyd met die ongelowige in verband gebring word, maar eintlik so ‘n kragtige betekenis vir die gelowige bidder het.

Weer verskuif die fokus na intieme verhouding, meer as blote gesprek.  Dis ‘n hele nuwe vlak van kommunikasie. Dit gaan nie oor die gawes, of die Gewer alleen nie, maar ‘n diep, persoonlike verhouding met die Gewer van die gawes. Waar gebeur die lekkerste kuier en diep geselse? Ons weet mos – om lekker kos. Dink aan ‘n gebedslewe wat soos ‘n lekker ete met bevredigende diep kontak saamgaan. Die lekker kuier in die Teenwoordigheid van jou Vader – jou pa waar jy heeltemal jouself kan wees, dinge uitpraat en verligting kry vir al jou bekommernisse.

Hierdie drie woorde in die gebedsproses word al drie met ‘n eenvoudige antwoord gewaarborg. Jou behoeftes sal voorsien word – Ps 23:1 Die Here is my Herder, ek kom niks kort nie.

Hier is ‘n uitdaging.

Kan jy vandag, op hierdie oomblik, net vir ‘n oomblik stil wees en met oortuiging in jou siel verklaar – ek kom niks kort nie, wat ookal jou behoeftes en omstandighede mag wees. Is dit vir jou moontlik om jou oog op die regte dinge te hê, sodat jou vooropgesteldheid met jou onvolmaakte omstandighede sodanig vervaag dat jy kan verklaar voor die Groot Voorsiener, El Shaddai, the God of Plenty, dat jy tevrede is met wat Hy vir jou gee?

Hierdie is ‘n wonderlike besef. Paulus sê in Fillipense 4:11: …want ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is . Amplified: …for I have learned how to be content (satisfied to the point where I am not disturbed or disquieted ) in whatever state I am.

In vers 18 sê hy verder: Maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed (amply supplied)

En die waarborg in vers 19: My God sal elke behoefte van julle vervul na Sy rykdom in heerlikheid deur Jesus Christus. Glo jy dit?

Weer die Amplified om te onderstreep: And my God will liberally supply (fill to the full) your every need according to His riches in glory in Christ Jesus.

As jou lewe oorgegee is aan die Here, sal jy nooit ooit tekort skiet in enige opsig hoegenaamd nie – sien jy met die verligte, gesalfde oë (Matt 13:16) die hoer weë en hoër gedagtes van die Here (lees maar weer Jesaja 55).

Glo jy werklik dat ALLE dinge ten goede meewerk (Rom 8:28) dat onse God hierdie vloek in ‘n seën kan verander (Nehemia 13:2) en dat Hy jou nooit sal verlaat nie (Heb 13:5 Amplified)? Dis die uitdaging in watter omstandighede ookal. As jy die Skrif ken sal jy werklik glo as Jesus sê: Vra en vir jou sal gegee word. Klaar – geseël met die Woord. Ps 138:2 sê: Hy plaas Sy Woord bo Sy Naam. For You have magnified You Word above all Your Name. Geweldige woorde. Verskriklik om te twyfel.

Jesus sê: Hy wat soek sal vind. Eenvoudig. Jak 4: 8: Nader tot God en Hy sal tot julle nader. Eenvoudig, gewaarborg. Vind Hom in jou gebed. Jy nader nie ‘n onwillige, kwaai wese wat oortuig moet word om jou saak aan te hoor nie. Jy nader jou Vader wat klaar weet wat jy nodig het en gereed staan om die hemele opdrag te gee aangaande jou. Sien dit met jou geestesoog.

Klop en gaan in na die Vader se warm omhelsing van verwelkoming, die sterk toring, die veilige hawe, die triomftog, die feesmaal van versadiging en bevrediging. Hierdie is die gewaarborgde antwoord op jou gebed. Niks kan dit verhinder nie. Indien jy dalk aangeval word met onwaardigheid en jou eie sonde, dink aan die Tuin van Eden en herstel dadelik die gesprek. Die bloed maak jou vry en waardig.

GLO Jesus se woorde. Bid met vrymoedigheid. Roep Hom aan in die dag van benoudheid en Hy sal jou uithelp en jy moet Hom eer. Dan sal jy sê: Ek het die Here aangeroep en Hy het my uitgehelp, my gebed beantwoord. Dan sal jy nie sê; sjoe ons was lucky, of dit was toevallig, of – dit het darem goed uitgewerk nie. As iemand om jou dalk nog waag om jou oorwinning aan toeval toe te skryf, sal jy hom reghelp en sê: dit mag dalk toeval wees, maat hoe meer ek bid hoe meer toeval gebeur in my lewe. Lees weer Ps 91, veral vers 15.

Nou het jy gevorder – van ‘n kermende kleuter wat selfsugtig net daaraan dink om sy eie onmiddellike behoefte te vul, tot ‘n kalm, heilige wat weet, glo en vertrou, verseker is van uitkoms en oorwinning en dit alles geniet om die feestafel van oorvloed saam met die Here, in blinde vertroue op Sy plan en met helder, gesalfde oë wat met ‘n arend se perspektief sy eie lewe beskou.