119. Net hoorsê …of eerstehands?

Daar is ‘n belangrike beginsel van gebed wat ons dikwels mis.

God inisieer gebed. Nie ons nie. Hy praat om die gesprek aan die gang te kry.

Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. (Romeine 10:17, OAB)

Elke keer as die woorde: “laat hom wat ore het om te hoor, hoor wat die Gees aan die gemeente sê”, in die Nuwe Testament voorkom, is dit Jesus wat praat. Dit is nie ‘n toevallige stelling nie. Dit is die Seun van die lewende God wat vermaan dat ons nie ons ore moet toemaak vir dit wat geleer moet word nie.

Hoe ons luister, bepaal ons gebedslewe.

Werklike liefde is dít: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het deur sy Seun te stuur as versoening vir ons sondes. (1 Johannes 4:10)

Kom ons begin by die begin.

Die storie van die Tuin van Eden in Genesis is alles oor woorde. Dit word opgeteken in woorde en dit vertel van woorde. Die eerste woorde ooit het geskep, groot geskep – meer en groter as wat ons ooit kan weet.

Woorde het die wêreld tot stand gebring, woorde het die sterre in die lug hulle plek gegee,  woorde het lig gebring en die seë se grense gestel. Toe het God die man gemaak en uit die man die vrou en ‘n seën oor hulle uitgespreek om hulle gesag oor die hele skepping te gee.

Die antieke Hebreërs het geglo dat woorde ‘n eenheid van energie was, wat uitgaan en iets voortbring. Dit is waarom ‘n seën wat uitgespreek is, nie teruggetrek kon word nie. Nadat Isak die eersgebore seën oor Jakob uitgespreek het, kon hy dit nie as ‘n fout ongedaan maak nie. Esau moes met die mindere seën teverede wees.

God se eerste woorde aan die mens is in Sy teenwoordigheid in daardie pragtige, perfekte Tuin gespreek.

Beginsel vir ‘n lewe van uitnemendheid: God praat. As Hy sê bid sonder ophou is Hy bereid om sonder ophou te kommunikeer!

Daarom sal my volk my Naam leer ken; daarom sal hulle weet op dié dag dat dit Ek is wat spreek: Hier is Ek! (Jesaja 52:6, OAB)

Net soos Job gesê het: Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien. (Job 42:5,OAB)

Die nuwer vertaling verduidelik hoorsê: Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien.

Daar in die Tuin het die Here die patroon vir deurlopende kommunikasie gevestig. Hy het nog nooit opgehou nie. Geen sonde kon Sy stem stilmaak nie. Geen boosheid kan God se teenwoordigheid uitblus nie. God was steeds in die aandwind, presies waar Hy altyd was. Sonde het die mens geskuif. Die mens het weggekruip.

Ek is nie seker wat jy van gebed dink nie. Net die woord kan negatiewe ondertone meebring – gedwonge gebed, skaamkry tye, voorgee gebede met leë woorde, gebedswoorde wat oordeel en verwond, lang aframmelings en vervelige godsdienstige rituele. Dink net vir ‘n oomblik wat jou emosionele en intellektuele reaksie op gebed is? Is jy opgewonde of vol skuldgevoelens? Is jy huiwerig of vol verwagting? Voel jy onaangeraak en het reeds lankal besluit dit werk nie vir jou nie of kan jy entoesiasties van onlangse antwoord op gebed getuig?

GEBED: Here, ek wil graag U stem hoor.

Adam en Eva het in die Tuin as die koninklike kroon van die skepping regeer. Hulle was in perfekte kommunikasie met die Skepper en het in die rus van God ingegaan. Adam se eerste dag op aarde was die Sabbat. Dit is die enigste manier om die liefdevolle Vader se teenwoordigheid te ervaar. Gaan in Sy rus in, die rus en rustigheid wat ons gesprek met Hom bring.

Rus en vrede is die eerste wonderbare gevolg van gebed. Adam was ‘n wetenskaplike. Hy het elke dat gewerk om die Skepping te benaam en in die aandwind God ontmoet vir ‘n gesprek. Enige natuurwetenskaplike sal saamstem dat hulle vandag nog voortgaan om die Skepping te benoem. Dit is wetenskap.

In die duisternis wat hulle besluit om na satan se halwe waarheid te luister gevolg het, het daar afstand tussen hulle en God ontstaan as gevolg van die ongemak in Sy teenwoordigheid.

Satan het God se woorde by Eva betwyfel en Eva het sommer bietjie bygelas toe sy sê dat God gesê het hulle mag nie eet of aanraak nie. Sonde kom in ‘n wye verskeidenheid aanbiedinge, maar dit is die deelname en indompeling in sonde wat ons vernietig, nie net die gedagtes daaroor nie. Ons word beskerm deur die Bloed van ons eie gedagtes. Wanneer sonde ons lewe bepaal, word ons naaktheid ontbloot. Net soos hulle daar in die Tuin, bedek die bloed van Jesus ons van die skande wat sonde en boosheid bring.

Beginsel vir ‘n lewe van uitnemendheid: Gebed is ‘n gesprek wat deur God inisieer word.

En sy het ’n suster gehad met die naam van Maria; dié het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Jesus antwoord en sê vir haar: Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge; maar een ding is nodig; en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie. (Lukas 10:39,41,42)

Kom ons bid saam:

Here, help my om te hoor wat die Gees aan die kerk sê, sodat ek U hart en plan vir hierdie wêreld ken.

 

Bid sonder ophou.

 

 

118. Omdat God so sê.

Gebed is ‘n voortdurende leer ondervinding. Ek sou graag wou leer totdat ek eendag in Sy teenwoordigheid met Hom van aangesig tot aangesig kan gesels. In die tussentyd begeer ek om te leef in die openbaring van Sy teenwoordigheid (manifest presence) in Sy onsigbare koninkryk hier op aarde, sodat die bewustheid van die Vadershart so ‘n werklikheid word dat dit die kenmerk van my lewe is.

Van die eerste oomblik in die nuwe leerkurwe oor gebed wil ek bid dat ons gedagtes en verbeelding bevry word om die volle impak van die Woord van God te ervaar. Laat jou gedagtes beelde vorm, kyk in die onsienlike in en betree die misterie van God se Woord en werk.

En die man het met my gespreek: Mensekind, kyk met jou oë en hoor met jou ore en gee ag op alles wat ek jou sal laat sien; want om jou dit te laat sien, is jy hierheen gebring. Verkondig aan die huis van Israel alles wat jy sien. (Esegiël 40:4)

In hierdie oomblik – neem jou gedagtes gevange en onderwerp hulle aan die Woord van God… Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. (2 Kotintiërs 10:5)

Jy is op hierdie plek om te sien en te hoor.

GEBED vir hierdie oomblik: Here, ek gee my lewe en gedagtes oor en begeer om van U te leer in gehoorsaamheid aan U Woord. Kom Heilige Gees, kom leer my. Ek bely enige bekommernis en vrees wat hierdie gebed verhinder. (Matteus 13:22)

BEGINSEL vir ‘n lewe van uitnemendheid: luister vir die stem binne in die stem wat na jou toe kom. Binne hierdie gedeelte is daar iets wat jy moet leer. Dis nie die mees omvattende beginsels oor gebed wat jy moet leer nie. Daar is iets wat NOU belangrik is en wat jou ‘n stap vorentoe sal help om jou gebedslewe so te ontwikkel dat jy nog nader aan die hart van jou Vader kom.

In die eerste plek – baie geluk dat jy hierdie lees. Jy is presies waar jy moet wees. Dink daaroor. Dis die mees belangrike lewensvaardigheid om te hê – om te weet wat belangrik is. Jy hoef nooit te twyfel oor die tyd wat jy in die Woord van God spandeer nie.

Dis nie so omdat ek so sê nie. Ek is ook maar net ‘n gewillige dienaar. Selfs my gewilligheid is ‘n werk van die Heilige Gees. Hy werk in my om te wil. (Filippense 2:13)

Jy is op die regte plek omdat God so sê.

Jy ken die kode van Bybelstudie: God sê dit, ek glo dit, geen gekibbel nie.

As die Here dit sê is dit belangrik en waar bo alle dinge.

Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. (Filippense 1:9,10)

Die Woord van die Here is altyd prioriteit. As ons in gehoorsaamheid ingestel is op die oortuiging van die Heilige Gees, sal ons altyd weet wanneer om die TV af te skakel en die goue oomblikke saam met ons kinders te geniet. Ons sal weet wanneer om ander pligte vir eers opsy te skuif en aandag te gee waar die emosies hand uitruk of prestasie gevier moet word. Stop alles en bid as jy die aanval van boosheid herken. Jaag die duiwel uit jou huis uit. Rek die minute wanneer jy die Here dank vir al Sy seën en goedheid. Hoor en fokus op die Heilige Gees wanneer jy die salwing voel.

Reinig jou gedagtes op hierdie oomblik en HOOR die woord van die Here:

Toe het die mense wat eerbied vir die Here het, onder mekaar geredeneer, en die Here het dit gehoor en daarop ag geslaan. Daar is ‘n gedenkboek voor Hom geskryf met die name van dié wat eerbied vir die Here het en waarde heg aan sy Naam.

Hulle sal vir My ‘n kosbare besitting wees die dag as Ek ingryp, sê die Here die Almagtige. Ek sal goed wees vir hulle, soos iemand goed is vir sy seun wat vir hom werk.

Dan sal julle weer die verskil sien tussen wie goed doen en wie goddeloos is, tussen wie My dien en wie My nie dien nie. (Maleagi 3:16-18)

 GEBED vir hierdie oomblik: jou naam word voortdurend voor God opgeskryf. (Onthou Hy staan buite tyd.) Maak vir jou ‘n gedagtebeeld van die hemelse wese, die scriba in die troonkamer van die hemel by die lewensgrote lessenaar en ‘n skitterende goue skryfinstrument in sy hand – hy skryf jou naam.

BEGINSEL vir ‘n lewe van uitnemendheid: jy is uitkenbaar as ‘n man of vrou wat aan God behoort, onderskeibaar van die bose, die destruktiewe en die gewone. My gebed vir jou: (Efesiërs 1:18)

 Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het.

 Om werklik onderskeibaar van die wêreld te wees is om Sy naam en die volle impak van gebed in Sy naam onder mekaar te deel. Is die nie presies wat ons in hierdie oomblik doen nie?

Die enigste manier om die goddellike en sekulêre lewe van mekaar te onderskei is die merkbare teenwoordigheid van die Vader en intieme kommunikasie met Hom. Dit is wat ons onderskei van georganiseerde godsdiens.        

Georganiseerde godsdiens is nie die kerk nie. Ons is die kerk van Jesus.

Ons wie Sy naam bespreek, wie Sy teenwoordigheid soek, wie Sy wonderwerke raaksien en eer. Ons is Sy edelstene, Sy kosbare besitting.

Juig, Bodemklipvriend. Dit is jy. Jy is vir Hom kosbaar.