91. Geen verwarring – luister en leef!

[Openbaring 1]

In die dramatiese eerste skeppingswoorde het orde uit chaos voortgekom, nie verwarring en vernietiging nie. Vandag, as mens om jou kyk, is die deurmekaarspul so geweldig dat dit lyk asof ‘n verrukte afkopruiter planloos bloed vergiet en te midde van paniek en verdwasing, die ontreddering van die mensdom uitbuit. Regerings sukkel om orde te handhaaf; mense soek stabiliteit en sekuriteit. Orde en vrede is elemente van die koninkryk van God, daarom bid ons: laat U koninkryk kom. Wat ons leer van die majestieuse heerskappy van ons Vader, moet ons as die pêrel van groot waarde aan ons kinders oordra.

Wat jy my voor baie getuies hoor verkondig het, moet jy toevertrou aan betroubare manne wat bekwaam sal wees om dit ook aan ander te leer. (2 Timoteus 2:2, NAB)

In ons studie van die boek Openbaring, moet ons eers verklaar dat God groter is as enigiets wat ons ken of ooit mag ken en nooit deur een studie of een interpretasie verklaar kan word nie. Daar is in die veelvuldige wysheid van die Heilige Gees altyd meer en meer om te leer. Ek onderwerp in nederigheid aan die oneindige en oorweldigende voortreflikheid van ons Vader wat nooit in aardse terme voldoende beskryf kan word nie. Dit wat ons bespreek skraap die oppervlakte in ‘n voorlopige analise, wat meestal die dispensasionele interpretasie van die visioen so ver moontlik vermy. Daar is ‘n groot verskeidenheid van hierdie interpretasies waarvan ‘n hele aantal logies klink.

Wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan die Here ons God, maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend aan ons en ons nageslag: ons moet lewe volgens al die woorde van hierdie wet. (Deuteronomium 29:29, NAB)

Ons is in die unieke posisie in die heelal om die saligmakende krag van God te ervaar. Hierdie uitsonderlike aspek van die mens is ons kenmerk – die simbool van God se plan waarmee ons gemerk word sodat die engele ons ken. Die engele is geskape wesens. Hulle het nie redding nodig nie. Die kerk is die simbool van God se werk op aarde en maak dit bekend aan die hemelse wesens soos Paulus verklaar:

Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word aan elke mag en gesag in die hemelruim. (Efesiërs 3:10, NAB)

Is dit nie ‘n heerlike, majestieuse rol om te vertolk nie? Staan sterk Bodemklipvriend, ons triomftog saam met Christus is ver bo wat jy ooit kon droom. Mag God ons toerus in elke opsig, veral met ‘n woord op sy tyd.

Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik sodat ek dié wat moeg is, kan moed inpraat. Elke môre laat Hy my opnuut weer luister, Hy laat my luister soos ‘n leerling moet luister. (Jesaja 50:4, NAB)

Soos ons deur die eerste hoofstuk van Openbaring lees, wees bedag op die mees belangrike beginsels in die studie van hierdie boek. Die Heilige Gees heers oor alles. Hy openbaar die hart van God. Jesus het alles gegee, nou kom Hy om bestek op te neem.

Die teenwoordigheid van die Troon – die Drie-eenheid – is altyd positief. Die doel is om te seën. Dit is juis waarom daar oordeel, waarskuwing en onthulling van sonde is. In alles is aanmoediging en beloning vir gehoorsaamheid.

Alle oordeel en veroordeling word uitgespreek met die doel om te seën en God se goedkeuring te verkry.

Niks is onduidelik of vaag nie. Ons Vader openbaar Homself en Sy plan tot voordeel van die mensdom. Hy verduidelik die chaotiese gevolge van sonde sodat Hy kan red en genees. Sonde verhoed seën. Dit is ‘n feit. (1:1-3). Sewe seëninge word in Openbaring belowe. Kom ons juig saam.

 

 1. Seën op die Woord – om te hoor, te bewaar en te gehoorsaam (1:3)
 2. Seën op die dood (14:13)
 3. Seën op diegene wat wakker is (16:15)
 4. Seën op die genooides (19:9)
 5. Seën op die eerste opstanding (20:6) – nie deur die dood aangeraak nie. Wedergeboorte red jou van die dood.
 6. Seën op die wyse (22:7)
 7. Seën op diegene wat hulle klere gewas het (22:14)

Al hierdie seëninge is van toepassing op ons wat deur die Kruis gered is en die ewige lewe met wedergeboorte ontvang het.

Die sentrale tema van die hele boek is Christus as hoogste en superieure wese in volle sig. Absoluut alles is om Hom gesentreerd. Johannes skilder ‘n lewendige en dramatiese beeld van Jeus.

Hy word aangekondig met ‘n stem soos ‘n basuin (1:10) Die trompet of basuin was ‘n oproep van die leiers om die aandag van die volk te kry vir ‘n aankondiging of ‘n oproep om te veg. Die basuin kondig die visioen aan.

Sewe uitstaande karaktertrekke word beskryf. Alles vind sy bron in die beskrywings van die Ou Testament sodat dit bekend is vir Johannes se gehoor.

 

 1. Lang kleed
 2. Goue band om sy bors (1:13)
 3. Hare wit soos wol, soos sneeu
 4. Oë wat soos vuur vlam (1:14)
 5. Voete soos geelkoper wat in ‘n smeltoond gloei
 6. Stem soos die gedruis van ‘n groot watermassa (1:15)
 7. Swaard het uit sy mond gekom – skerp en tweesnydend (1:16)

Die sewe geeste (1:4) dui op die volheid en volkomendheid van die Heilige Gees. Die Troon is die simbool van heerskappy en gesag, wat die funksie van die Heilige Gees is. Die Troon word beskryf as die setel van outoriteit in die heelal, wat die beeld van Christus in die kerk beveel en vereis.

“Ek is die Alfa en die Omega,” sê die Here God, Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. (1:8)

Johannes ignoreer sekere verbuigings in die Griekse grammatika om sy respek vir God te toon. Hy beskou God as so verhewe dat selfs taalstruktuur moet buig voor God se almag. Alpha is die eerste en Omega die laaste letter in die Griekse alfabet om aan te dui dat God absoluut alles vir altyd omsluit. God beskryf Homself so in Jesaja 44:6 and 48:12.

Die woord almagtig beskryf God met soewereiniteit oor alle dinge. Op hierdie punt in die geskiedenis was die kerk vervolg en verslae. Dit word goed beskryf in die woorde van die Engelse digter, Sir William Watson: the panting huddled flock whose crime was Christ.

Die bemoediging is sterk en duidelik en die visioen word geskryf met die oog daarop om die mense van Die Weg, soos wat die kerk op daardie stadium bekend gestaan het, op te lig, sodat hulle hulle oog kan verhef en Jesus as die triomfantelike koning sien, en in die proses verby die wrede ystervuis van die Romeinse keiser kyk.

Openbaring 19:6 verklaar in oorwinning “Prys die Here! Die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. Niks sal ons uit Sy hand ruk nie.

Johannes sien Jesus tussen die lampstaanders staan. Dit is die vuurfakkels wat openbaar, toets en bepaal. Die lampstaander was ‘n bekende simbool in die woestyntabernakel, Tempel van Salomo (1 Konings 7:49) en die visioen van Sagaria (4:2). Die lampstaander is die kerke (sewe simboliseer altyd volledigheid) en Jesus is die bron van lig. Die kerk is slegs die staander. As die kerk nie Sy lig dra nie, is dit duistere chaos binne-in die kerk. Die Heilige Gees openbaar sonde en oortuig van geregtigheid en oordeel (Johannes 16:8, OAB). In die woorde van Johannes die Doper:

Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. (Matteus 3:11)

Belangrike beginsel: die beste manier om voor te berei vir die openbaring van nuwe dinge, is om die openbaring van God in die Woord te bestudeer. Die Bybel is die openbaring van God se wil. Deur die studie van Sy woord sal Hy Sy spesifike wil vir jou lewe openbaar.

Seun van die mens (1:3) is ‘n titel wat Jesus homself gee in Johannes 1:51. Die mens is God se spesiale skepping. Die titel beskryf die oorspronklike doelstelling van God met die mens. Die mens was verlore, maar is gered deur die goddellike mens – Jesus. Die lampe verkondig hierdie waarheid. God se seun is die menseseun – God in ons.

Die lang kleed herinner aan die priesterlike kleed wat die weg na die Teenwoordigheid van God simboliseer. (Daniël 7:13.) Fyn linne en ‘n goue gordel was ook die kleed van konings en dikwels die kleed van ‘n spesiale boodskapper van die koning. Dit alles is Jesus – priester, profeet (spesiale boodskapper) en koning.

‘n Gordel is gedra wanneer ‘n lang kleed opgebind moes word vir werk. Dit dui op gereedheid vir aksie. Die Here sê in Jeremia 1 (Ampl): I am alert and active over My word to perform it.

Ons gordel is liefde. Geen aksie in die kerk kan kom sonder liefde nie. Die Fariseërs het hulle eie gordel gedra – die Wet. Liefde maak ons waardig vir aksie in die kerk. Slegs liefde sal die toets van vuur deurstaan, sonder trots en pretensie. Die vuurtoets is krisis en probleme in ons lewe.

Of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. Die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. (1 Korintiërs 3:12,13)

Sy hare wit soos wol, soos sneeu is ‘n bekende beeld uit Daniël 7:9 en Jesaja 1:18 en dui op die reinheid waarmee God ons reinig.

Daniël 10:6 beskryf God se oë as vlammende fakkels. In die Evangelies kry mens die indruk dat iemand wat Jesus in die oë gekyk het, dit nooit sou vergeet nie. (Markus 3:34, 10:23 en 11:11) Sy oë het in woede geflits – Markus 3:5 en in liefde gekyk – Markus 10:21. Daar was ook hartseer in Sy oë – Lukas 22:61.

Om Openbaring te studeer is om Jesus se oog te vang. Die indruk daarvan verander ons hele uitkyk op die wêreld. in die woorde van C.S Lewis:

“I know now, Lord, why you utter no answer. You are yourself the answer. Before your face questions die away?”

Daniël 10:6 beskryf die arms en bene van die goddellike boodskapper as koper wat in ‘n smeltoond gloei. Dit word herhaal in Esegiël 1:7 as die voete van engele beskryf word. Dit simboliseer krag en spoed. God is altyd sterk genoeg en vinnig genoeg vir ons nood.

Sy stem was soos die gedruis van baie water. Dit is ‘n geluid wat nie geignoreer kan word nie. Die skepping sal aandag gee. Baie water het krag om te vernietig. God se stem word op baie verskillende manier beskryf – ook soms as die stil, sagte fluistering soos vir Elia in 1 Konings 19:12 wat die oortuiging in jou gemoed beskryf.

Die sewe sterre in sy regterhand dui op die heerskappy van God oor die ganse heelal. Hy regeer en ons hoef nie bang te wees vir die uitgestrektheid van die heelal nie. Hy hou dit in Sy hand. (Job 38:31)

Uit Sy mond het ‘n skerp, tweesnydende swaard gekom. Die swaard wat heel moontlik hier beskryf word, is die kort, breë tongvorm swaard van Romeinse soldate, nie die lang skermswaard van later jare nie. (Jesaja 11:14 en 49:2, Hebreërs 4:12)

Sy gesig was soos die son, skryf Johannes. Hy was teenwoordig by die verheerliking van Jesus op die berg soos beskryf in Matteus 17:2. In Jesus se onhoudbare glorie en heerlikheid is Sy woorde: Moenie vrees nie, net soos in Matteus 17:7.

Hy verklaar Homself die lewende Een, wat dood was en weer lewe as sy indentifisering aan Johannes. Johannes self het die leë graf ervaar daardie Sondagoggend, ‘n hele paar dekades voor hy hierdie visioen neerskryf.

Hy lewe en Hy het beheer oor die dood. Hy het die sleutels van die doderyk. In Psalm 9:13, 107:18 en Jesaja 38:10 word Sy heerskappy oor die doderyk verklaar. Jesus bring die ewige lewe (2 Timoteus 1:10). Hy leef en daarom kan ons leef (Johannes 14:19). Vir ons wat gered is deur Sy bloed is die bitterheid van die fisiese dood vir altyd verby (1 Korintiërs 15).

Aan die einde van die eerste hoofstuk is dit duidelik dat Openbaring slegs verstaan kan word in die lig van die simbole van die hele Skrif. Johannes het die boodskap in die bekende kode en simbole van dit wat sy gehoor sou ken, geskryf. Hy het homself die geliefde dissipel genoem. Jesus het Johannes nie meer liefgehad as Sy ander volgelinge nie. Johannes het ‘n spesiale openbaring gehad van hoe lief Jesus almal het, en het dit geleef en ervaar. Wat ‘n wonderbare openbaring! Mag ons onder dieselfde openbaring kom onder die woord wat Johannes hier skryf.

Dit is ons kode waarin ons die boodskap bring – LIEFDE.

Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. 1 Korintiërs 13:2.

Bodemklipvriend, toets jouself. Miskien voel jy die opwinding van openbaringskennis, beter insig en groter begrip. Ek hoop so. Dit is goed… maar, lees verder:

Die liefde is geduldig,

         die liefde is vriendelik;

                  dit is nie afgunstig nie,

is nie grootpraterig nie,

         is nie verwaand nie.

Dit handel nie onwelvoeglik nie,

         soek nie sy eie belang nie,

                  is nie liggeraak nie,

                           hou nie boek van die kwaad nie.

Dit verbly hom nie oor onreg nie,

         maar verheug hom oor die waarheid.

Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles

 

90. Alles wat saak maak – ons God is groot!

[Openbaring  – inleiding]

Na ‘n maand self-opgelegde vakansie, skryf ek met groot vreugde. In die Bybelstudie hier in my huis is ons besig met die boek Openbaring – ‘n ryk, heerlike en inspirerende ondervinding, net soos al die vorige kere wat ek betrokke was by ‘n studie van hierdie wonderbare blik in die onsienlike. Ek nooi julle uit om saam met my deur die apokaliptiese, wonder-wêreld van God se geheimenisse te vaar, soms stadig in verwondering, met trane van aanbidding en helderheid van groeiende begrip van die misterie waarvan die sluier lig.

Die naam van die boek sê alles. Johannes beskryf die onbeskryflike in ‘n poging om vir ons die raaisels van ons wêreld te verduidelik sodat ons nie in duisternis en chaos rondtas vir insig in die deurmekaarspul van wêreldpolitiek, oorlog, terrorisme, natuurrampe, wreedheid en lyding nie. In ons studie sal ons met die hulp van die Heilige Gees die hart van ons Vader sien.

Die goue tema van hierdie boek, waarin soveel van die simboliek van geheel van die Bybel opgeneem is, verkondig God se liefde en soewereiniteit, Jesus se koningskap en die almag van ons God om die gevolge van sonde te beheer en die mens daaruit te verlos.

Openbaring maak bekend en deel kennis, sodat ons nie in onkunde en ellende vergaan nie. Die optekening van Johannes se visioen verklaar en verduidelik sodat ons die wanorde van sonde kan verstaan en die taak of roeping wat vir ons, die kerk van Jesus, opgelê is, kan volvoer. Die kerk, die nuwe Jerusalem, is nie ‘n denominasie nie. Dit is die bloedgewaste kinders van God, met ‘n getuienis op hulle lippe, wat die vyand sal oorwin volgens Openbaring 12:11. Die Bloed van die Lam en die Woord van getuienis is nie georganiseerde godsdiens nie. Dit is die kosbare oorblyfsel wat die vaandel dra en die vervolging verduur.

Bodemklipvriend, moenie dink dat die kerk van Jesus nie meer vervolg en onderdruk word nie. Afgesien van die wrede vervolging in verskeie dele van die wêreld vandag waar Christenskap ‘n doodsvonnis is, is elke aanslag teen die beginsels en waardes van Jesus, vervolging vir ons. Dink maar net hoe ons soms oorweldig voel met die aanslag van boosheid in onderrig, akademie, filosofie, die kunste in alle vorme en die media op alle gebiede, familiewaardes, besigheid en selfs binne die kerk, om nie te praat van die vullis en besoedeling wat ons omgewing bedreig nie. Dit is die totale aanslag van boosheid in die gedaante van vernietiging, moord en roof op elke moontlike vlak van die samelewing.

Openbaring is ons handboek vir die wêreld waarin ons leef. Openbaring voorspel al die boosheid wat ons mee te doen het. Dit sien ons in die sewe seëls, die sewe trompette en die sewe bakke wat die gevolge van sonde uitspel. Alles gebeur onder die almag en volle beheer van die Troon. Die tydperke vir al die gebeure word uitgemeet en beperk. Onder die bedekking van ons Vader, is ons tye in Sy hand en ons reis op die aarde van chaos en verwarring, in die onsigbare Koninkryk van Sy teenwoordigheid. Net soos die ou Jerusalem Hom gekruisig het in ‘n poging om die doelstellinge van God te verongeluk, so is die nuwe Jerusalem, die kerk, die onoorwinbare voertuig van God se redding en verlossing wat boosheid stuit.

Voor ons begin met allerhande beelde, metafore, simbole en katastrofes moet ons gereed wees met die gondbeginsel van ‘n studie van Openbaring. In die woorde van die gebed van Richard van Chichester:

To know Jesus more clearly, to love him more dearly and to follow him more nearly.

 Die verheerlikte Jesus in al die glorie van Sy koninskap is die sentrale tema. Hy is in beheer van alles wat op die aarde gebeur en heers oor alles. Die inhoud van die visioen wat al die aakligheid van die gevolge van sonde uitspel, beklemtoon en verkondig die reddende genade van Jesus en die Kruis sodat Sy oordeel die mens kan red deur Sy bloed tot vergifnis en beloning. Sonde word geoordeel met een doel: om die weg te baan vir die verstommende genade en guns van ‘n liefdevolle God wat red en seën.

Niemand kan ooit sê hulle het nie geweet nie. Ons hoef nie in onkunde te vergaan nie. Ons weet wat om ons gebeur. Ons het insig en begrip in die heerskappy van die vals drie-eenheid en die gevolge van die aanbidding van die Draak, Slang, Bees en Valse profeet. Dit verklaar die chaos en leuens van ons wêreld. Ons is die kerk, die nuwe Jerusalem wat die boosheid stuit.

Apokaliptiese literatuur beskryf die geheel vernietiging van die wêreld in grootse, katastrofiese gebeure. Dit is ‘n tyd van krisis en groot gevaar met oorweldigende tragedie. In die boek Openbaring in ons Bybel is dit ‘n uitdrukking van hoop wat ‘n toekoms van volkome verlossing, gewaarborgde oorwinning en ‘n verhewe bestaan voorhou.

Die visioen wat Johannes opskryf is ‘n Heilige Gees-inspireerde poging om die onsienlike en onbeskryflike in menslike terme oor te dra.

Dit het te doen met twee tydperke – die hede en die toekoms. In die hede is ‘n God se genade ‘n keuse wat die mens kan uitoefen. In die toekoms is daar ‘n onvermydelike en onafwendbare ingrype van God.

In terme van die geskiedenis van Israel het dinge van sleg na slegter ontwikkel in die tyd wat die Openbaring opgeskryf is. Na die hoogtepunt van die Tempel van Salomo is dit ‘n tragedie van korrupte en teruggevalle konings, oorlog, ballingskap, stryd en bloedvergieting. Niks is wat dit moet wees nie en die volk leef met ‘n geweldige sin van verlies en ‘n hartseer verlange na verlore glorie wat herstel moet word. Teen die einde van die tweede eeu nC is dit gehate uithoek van die Romeinse Ryk, die ryk wat die voete van yster en klei in die visioen van Daniël is. Jerusalem is ‘n ruïne na ‘n wrede beleg en ‘n skrikwekkende oorlog waarmee die Romeine dekades se frustrasie met Juda wreek. Jode en Christene is of dood of slawe of hulle kruip weg in doodsangs.

 “History for the Jews was a catalogue of disasters from which it became clear that no human deliverer could rescue them”. [William Barclay]

 Apokaliptiese literatuur was gewild as ‘n uitdrukking van wraak en herstel. Dit kon as rebellie interpreteer word en daarom is dit dikwels in kode geskryf. Dit is kode wat bedoel was om ontsyfer te word deur diegene vir wie dit bedoel is.

Die profete het die wêreld se ongeregtigheid aangespreek en die mense opgeroep om God se plan vir saligheid en herstel te aanvaar om sodanig die wêreld te verbeter en die mensdom van sonde te red. Die apokaliptiese skrywers het geen hoop vir die wêreld uitgespreek nie en totale vernietiging en volle vernuwing verkondig. Meeste het onder vals name geskryf.

Openbaring is nie kronologies opgeteken nie. Die visioene van Johannes dien as ‘n opsomming van die ganse geskeidenis van die mensdom en kan op veelvuldige vlakke interpreteer word.

Hierdie studie is nie ‘n poging om al die moontlike interpretasies te ondersoek nie. Dit is glad nie ‘n dispensasionele verklaring van die boek nie. Daar is genoeg materiaal beskikbaar om verskillende menings van die moontlike toekomstige scenarios wat aan die tweede koms van Jesus geheg word, self op te lees.

Dit is net ‘n eerste stap om die “kode” te ontsyfer waarin die waarheid oorgedra word. In hierdie studie sal ons ‘n hele aantal simbole van die Ou Testament en die woorde van Jesus nagaan en toelig, aangesien dit die basis vorm van die metafoor, vergelykings en beelde wat die “kode” ontsluit en die boodskap verduidelik.

Onderneem sommer nou om weer en weer Openbaring te lees en te studeer. Dit is so ryk en omvattend dat ‘n mens nie in een studie met ‘n ligtelike regmerkie jou begrip van hierdie gebeure as volkome kan beskou nie.

In alles, met alles en om alles is Jesus – die kern van God se Plan vir die skepping, die Prins van die hemel, die Redder aan die Kruis, Oorwinnaar oor die dood en hel. Ons studie stel die fokus op Hom en Hom alleen.

Boosheid en sonde mag oorweldigend voorkom, maar dis beperk en oorwinning is reeds daar vir die wat dit kies.

‘n Studie van Openbaring is die oplossing vir alle onsekerheid en vrees.

Hoe lieflik is op die berge die voete van hom wat die goeie boodskap bring, wat vrede laat hoor, wat goeie tyding bring, wat verlossing uitroep; wat aan Sion sê: Jou God is Koning! (Jesaja 52:7, OAB)

Ek het toe iets gehoor soos die geluid van ‘n groot menigte, soos die gedruis van ‘n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep: “Prys die Here! Die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning.

(Openbaring 19:6, OAB)

Johannes skryf onder sy eie naam as ‘n gesaghebbende boodskapper van Jesus self met die doel om die kerk te bemoedig en te bou. Die sleutel tot die beelde en metafore is welbekende simbole in die Ou Testament en word 245 keer in Openbaring aangehaal. Die detail is verstommend en die goue storielyn word met omsigtigheid bewaar. Hy is apostel, profeet en pastoor, wyd gerespekteer in Efese waar hy saam met Maria, die moeder van Jesus, woon vanaf 70 nC tot sy dood. Efese is ‘n heidenstad met die Tempel van Diana (Artemis) wat ‘n argitektoniese wonder van die antieke wêreld was. Sy is die god van vrugbaarheid en word met seks aanbid, vandaar ‘n magdom tempelprostitute wat “diens” doen in die stad. Dink net hoe moeilik moes Christen moraliteit in die stad verkondig word.

Johannes gebruik beskrywende en dramatiese Grieks, maar die kenners kan agterkom hy dink in Hebreeus. Hy noem homself broer, sonder enige titel. Sy evangelie (wat hy na die Openbaring skryf) word onder die mees-gerespekteerde literatuur in die ganse geskiedenis beskou.

Paulus bepleit respek vir die owerhede en dikwels het die Romeinse reg en administrasie die vervolging van die Jode teen die jong kerk in toom gehou. In hierdie tyd wat Johannes skryf is daar openlike haat vir die Romeine. Rome word as Babilon gesien – ‘n simbool vir alles wat boos is. Tydens die eerste eeu was aanbidding in Rome redelik vry. Gaius Julius verklaar homself Caesar en opperheerser vir ewig. Sy militêre verowering en die gevolglike verspreiding van die Pax Romana (vrede en regspleging) maak ‘n verskil aan die gewone mens se lewe. Besigheid en boerdery kan in relatiewe vrede en regverdigheid bedryf word, met paaie en plaaslike regering wat die orde handhaaf. Dankbaarheid teenoor die keiser ontwikkel in spontane aanbidding en hy word verhef tot god. Na Julius Caesar is dit ‘n maklike stap vir die keiser om self te dink hy is god en net te veel daarvan te hou. Dit lei tot ‘n stelsel waarvolgens elke nie-Romein een maal per jaar voor die magistraat moet verklaar: Caesar is god. Hy kry ‘n sertifikaat daarvoor en mag vir die res van die jaar aanbid wie hy wil. Dit bring die Christene in groot moeilikheid. Nie al die keisers vereis die aanbidding nie. Tiberius skaf dit af, Caligula is ‘n mal sadis en vereis sy eie beeld in die Allerheiligste van die Joodse tempel. Hy is dood voor hy dit kon uitvoer. Claudius is teen keiser-aanbidding, Nero wil nie aanbid word nie, maar blameer die Christene vir sy eie swakheid, Vespasianus wil nie aanbid word nie, maar hy is die keiser wat Jerusalem vernietig. Titus vereis nie aanbidding nie. Dominitianus is die heel ergste. Hy het werklik gedink hy is god. Hy is die eerste persoon wat nie-aanbidders ateïste noem. Hy verban Johannes na Patmos en sy opvolger, Nerva, skaf al die mal wette af en laat Johannes vry – ‘n wonderwerk. ‘n Romeinse strafkamp was gewoonlik maar ‘n voorspel tot die dood.

Teen hierdie agtergrond kan ons begin lees. Johannes word voorgestel en ‘n seën word uitgespreek oor almal wat die woorde van die profesie HOOR. Let op, nie net lees nie, maar wel hoor. Dit is ‘n openbaring van waarheid. Dit is nie tegniese teologie wat verduister nie. Dit is die waarheid wat uit die Bron van waarheid verkondig word. God sit op die Troon van Genade. God se waarheid is Jesus.

Grieks vir openbaring is apokulupsisapo beteken wegneem en kalupsis beteken sluier. Die sluier word gelig om te openbaar. Dit is altyd ‘n werk van die Heilige Gees. Efesiërs 1:17. Openbaringskennis is ‘n gawe van God vir ontdekking deur die mens.

Die geskiedenis van die wêreld is nie toeval nie – alles is onder beheer en het ‘n doel. Eindtyd is naby (1:3) beteken dat dit nie in die toekoms lê nie, maar onmiddellik aan die gebeur is. Openbaring beskryf geskiedenis in beweging. Dit is wat ons nodig het om die chaos om ons te verstaan. Dit is ons toekomskaart en ons tydmasjien.

 

Volgende keer: Openbaring 1.