77. Dis tyd vir ‘n bad.

Ons leef in kitstyd. Alles moet vinnig gebeur. Ons is slagoffers van sekondes. Ons meet effektiwiteit dikwels aan spoed en betaal almal om ons wat sloer, met ongeduld in ‘n skerp stem.

Oggendroetines was nog altyd vir my opwindend in hulle haastigheid. Net na ses soggens het ek die vinnige storte gehoor en die reuk van sjampoo in nat hare het die trappe af gestorm. In ‘n huis vol kinders was die paar minute saam om ontbyt kosbaar, voor almal uitmekaar spat.

Die manne in die huis het gestort. Ek het gebad, in die aand, wanneer die huis afgewen en kalm is. Dit was weektyd, mediteertyd, dinktyd – soms met ‘n boek en altyd met badolie. Tyd alleen is kosbaar. Dit was ‘n goue geleentheid om die dag te oorweeg en … te oordeel. Ja, oordeel – daardie sterk, skerp woord wat insny en diep krap.

In Jakobus 4 kry ons praktiese raad met kort kragtige opdragte. Dis maklik om die drie of vier versies sommer in ‘n oogopslag te lees, terwyl die inhoud daarvan ons hele lewenshouding moet bepaal. Hierdie een versie val nie in die spoedlees kategorie nie. Dit is ‘n versie waarin mens bad, nie stort nie. Dit vereis nadenke en oordeel.

Vers 8 in ‘n paar vertalings:

Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges! [1953]

Come close to God [with a contrite heart] and He will come close to you. Wash your hands, you sinners; and purify your unfaithful hearts, you double-minded people. [Amplified]

Say a quiet yes to God and he’ll be there in no time. Quit dabbling in sin. Purify your inner life. [The Message]

Ek hou van die Ou Vertaling se woord: dubbel-hartig. Dit beskryf ‘n onbetroubare, dislojale, teleurstellende lewenshouding. Die NLT [New Living Translation] vertaal dubbel-hartigheid so:

…for your loyalty is divided between God and the world.

Dis die mense wat sonder bewustheid leef, met die beginsels van die wêreld gemaklik in hulle alledaagse ingeburger. Die wêreld word regeer deur die Vader van die leuen. Dit het Jesus self gesê in Johannes 8:44:

You are of your father the devil, and it is your will to practice the desires [which are characteristic] of your father. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he lies, he speaks what it natural to him, for he is a liar and the father of lies and half-truths.

Wat laat ‘n mens in so ‘n jammerlike toestand van leuens en halwe waarheid verval? Sonder twyfel, ‘n verwydering van God. Wat verwyder jou van God? Sonde.

Dis nie meer mode om oor sonde te praat nie. Wil ons dan nou terug in die wet verval? Jesus het dan gekom – ons evangelie is een van genade, redding, vergifnis en oorwinning. Moet tog nie negatief wees en met mense oor sonde praat nie.

Jakobus is geensins bang om sonde direk aan te spreek nie en gebruik die woord hamartolos die woord vir geharde sondaars, diegene wat gemaklik in die gemeenskap van wetteloses leef. Hy gee die opdrag – nader tot God, met die belofte van versekering – en Hy sal tot jou nader. Geen twyfel daar nie. Maar dan in dieselfde asemteug van wysheid, praat hy oor die sonde van dubbelhartigheid.

Wanneer laas het jy oor sonde gedink? Die kerk was oor die eeue na Jesus se lewe op aarde, soms meer en soms minder bewus van sonde. Sonder twyfel is die begrip van ons sondige natuur en die oorheersing van sonde in die wêreld waarin ons leef, sentraal tot saligheid en die behoefte aan die Kruis. Daar was ook vir eeue ‘n leuenagtige oorbeklemtoning van sonde direk uit die slangtong van die duiwel wat die kerk aankla. Korrupsie en uitbuiting in die kerk het die gewone mense wreed onderdruk. Dit was een van die hoof oorsake van Luther se Hervorming. Ongelukkig veroorsaak so ‘n vals leer weer ‘n hewige reaksie na die teenoorgestelde en dan is genade en vryspraak voorop in die leerstelling.

Dit is vir ons belangrik om ‘n rasionele en praktiese houding oor sonde in te neem en vas te staan. Een van die belangrike lokvalle van die duiwel is om die erns van oortreding te verflou en veral die geheimhouding van persoonlike misdaad te versterk. Hy sal jou bloots ry met ‘n pynlike karwats oor geheime sonde in jou lewe. Wees gewaarsku oor die duiwel se strategie om jou aan te kla in en in skuld vas te ketting. – bely, kom uit in die lig en verbreek sy houvas.

1 Johannes 5:17:

All wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to death [one can repent of it and be forgiven].

 Alle ongeregtigheid is sonde, maar daar is sonde wat nie tot die dood lei nie.

 1 Johannes 1:8,9 en 3:4:

 As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.

Sonde is die oortreding van ‘n goddellike wet. Alles wat verkeerd en boos is, is die gevolg van sonde.

Oortreding [parabaino in die Grieks] word verduidelik in geen onseker terme nie. Dit is die verwerping van vertroue, rebellie teen ‘n bekende waarheid, ongehoorsaamheid, verlating van die oorspronklike rigting.

Sonde [hamartia] beteken om die doel te mis, die verkeerde rigting te kies, aanstoot te neem teen die voorskrifte van God. Dit is ‘n besluit wat jou hele lewe op die verkeerde pad sit. Dit is OOK ‘n verkeerde daad, eenmalig of herhalend. Daarom is dit moontlik ‘n gelowige kind van die Here om in sonde te val of sonde te pleeg.

Geen mens vorder ooit verby die Kruis nie. Die Kruis is die kern van ons bestaan. Terwyl ons in die gebrokenheid van ‘n vervloekte aarde leef is die Kruis ons remedie vir sonde.

 Bely, kom uit in die lig en verbreek die houvas. Jesus maak vry. Hy is die waarheid wat ons vryspreek. Hy is die Lig van bevryding. Hy sal ons bad sodat ons waarlik skoon en vry is. Efesiërs 5:26:

om dit te heilig, nadat Hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord,

 Terug by Jakabus 4 in die Amplified:

 10 Humble yourselves [with an attitude of repentance and insignificance] in the presence of the Lord, and He will exalt you [He will lift you up, He will give you purpose].

Oor hierdie opdrag kan mens net juig. Dis die oplossing vir die dubbelhartigheid van die mens. Dit is die eerste en belangrikste hantering van sonde – ‘n nederige en ootmoedige houding.

Ootmoed is ook ‘n woord wat mens nie meer so baie hoor nie. Dit is ‘n pragtige, genuanseerde woord met sinonieme: berouvol, beskeie, nie uitdagend, onderworpe. Dit is die houding van ‘n kragtige kind van God. Ons krag is in vergifnis by die Kruis. Ons sonde maak ons swak in die worsteling om ons eie eer te beskerm.

Dink net vir ‘n oomblik terug aan die eerste sonde in the Tuin. Sonde het hulle naaktheid ontbloot. Voor sonde was die volmaakte Teenwoordigheid van God, waarvan die Tuin ‘n simbool is, voldoende om hulle te bedek. Sonde het hulle ontbloot en skaam gemaak. Dink maar goed – dit is die gevolg van alle sonde. Jy word in jou skande openbare besit, jou dwaasheid word aan die wêreld ten toon gestel. Dit is hoe verradelik die duiwel is. Vernedering en skande is jou brood uit sy harige klou.

Die Kruis is die poort na die Tuin. Ons kan weer in die Tuin van Eden leef nadat die saad van die vrou [Genesis 3:15] vir ons die toegang gee. Prys die Here, Bodemklipvriend – jou sonde is vergewe, jy is vry.

Jakobus 4:10: The Message

Get down on your knees before the Master; it’s the only way you’ll get on your feet.

 Hy sal jou verhoog, ophef, Sy lig en guns oor jou laat skyn. Jy is terug in die Tuin, herstel en vernuwe.

Die oproep tot sondevergifnis is duidelik in elke dier wat doodgemaak is vir die brandoffer vir die sonde van God se volk. Elke keer as die ritueel van slagting plaasgevind het, is die volk opgeroep om hulle sonde af te lê en te bely by die onskuldige bloed wat vloei.

Wat beteken dit vir ons? Dit is ‘n oproep tot sondebelydenis in ons gebedslewe. Word stil voor die Here en laat die Heilige Gees toe om jou van sonde te oortuig. Hy doen dit in volmaakte liefde – moenie bang wees nie. Gryp vas aan jou vryheid wat kom met vergifnis en die opheffing van die swart wolk van sonde. Moenie beter van jouself dink en jou verhef bo die noodsaaklikheid van belydenis nie. Bely eerste jou eie trots en hovaardigheid.

Johannes 16:8:

En wanneer Hy kom, sal Hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het.

Onderwerp jou lewe aan die Heilige Gees in gebed. Daar is niemand anders wat sonde in jou lewe kan openbaar en die oplossing daarvoor bied nie. Die inherente verraad van sonde self sal jou swakheid en skande oopvlek op plekke en tye wat jou verneder.

Kyk weer na ‘n paar van die sondes wat tot die dood lei en toets jouself voor die Heilige Gees. Bely sonder selfregverdiging. Belydenis is kragtig en stel die Heilige Gees vry om ‘n bonatuurlike werk in jou innerlike te doen.

trots= ‘n selfbewuste hoë dunk van jouself en jou eie sukses /   refers to an inflated sense of one’s personal status or   accomplishments

gierigheid = ongebalanseerde begeerte om welvaart te versamel /  inordinate desire to possess wealth, goods, or objects of   abstract value with the intention to keep it for one’s self, far beyond the dictates of basic survival and comfort.

Almal moet geld verdien. Dit is maklik om die oplossing van probleme aan geld te koppel en God as die Bron van welvaart te verplaas met jou eie begeerte en vermoë. Soek eers die koninkryk van God….Matteus 6:33. Kry jou prioriteite in die regte volgorde.

wellus = ongesonde, oorweldigende hunkering na dit wat die liggam bevredig / Lust is an emotion or feeling of intense desire in the body. The lust can take any form such as the lust for knowledge, the lust for sex or the lust for power. It can take such mundane forms as the lust for food as distinct from the need for food. Lust is a psychological force producing intense wanting for an object, or circumstance        fulfilling the emotion.

jaloesie – afguns, naywer, wanneer jy iemand anders niks beter as jy gun nie, talente en sukses van ander wat met misnoë en ontevredenheid beskou word.  Envy (from Latin invidia) is an emotion which “occurs when a person lacks another’s superior quality, achievement, or possession and either desires it or wishes that the other lacked it”.

Dit is normaal dat gevoelens van jaloesie in jou denke vorm net soos vrees mens oorval. Oorkom dit sommer gou en bely dit voor die Here. Wanneer jaloesie jou denke oorheers en jou optrede bepaal is dit ‘n sonde wat jou lewe versuur en vernietig.

Jakobus 4:11 en onderwerp jou denke…

Moenie van mekaar kwaad praat nie, broers. Hy wat van sy broer kwaad praat of sy broer veroordeel, praat kwaad van die wet en veroordeel die wet. En as jy die wet veroordeel, handel jy nie meer volgens die wet nie, maar speel jy regter daaroor.

vraatsug/gulsigheid = oormatige ingesteldheid op alles wat die wêreld bied op liggaamlike sowel as geestelike gebied. Die ingesteldheid dat mens niks wil mis nie, ‘n onvergenoegde begeerte na vermaak, bevrediging, kos en drank sowel as ervarings van status, sukses en genot. Gluttony, derived from the Latin: gluttire meaning to gulp down or swallow, means over-indulgence and over-consumption of food, drink or wealth items to the point of extravagance or waste.

woede – die Nederlandse woordeboek sê dit goed: grote boosheid, raserny. Woede is ‘n kragtige, emosionele uitlating van afkeuring of vyandigheid wat liggamlike houdings en aksies tot gevolg kan hê. Anger or wrath is an intense emotional response. It is a normal emotion that involves a strong uncomfortable and emotional response to a perceived provocation. Often it indicates when one’s basic boundaries are violated.

 

Kyk die leuen wat jou lewe oorheers in die oog en bring dit voor die Here. Hy sal jou lewe balanseer en prioritiseer met ‘n wonderwerk in jou binneste.

Juig – ons God regeer – ook oor ons innerlike mens.

Nota #2 Kom ons hou ‘n dankfees!

Mense sê dit sommer – dank die Here! Wie is hulle Here? Dis merkwaardig as iets so onverwags goed gebeur dat sommige mense, wat onder die indruk verkeer dat hulle goed en sleg mooi onder beheer het, dikwels spontaan sê: dank die Here. Baie meer algemeen is die goddellike verwyt vir als wat sleg is, van natuurrampe tot die rampspoedige gevolge van verkeerde besluite – so asof God skielik magtig genoeg is om alles te verhoed, hoewel die groot verwyters andersins glad nie in Sy almag glo nie. Weet hulle met Wie hulle te doen het?

Hebreërs 4:13:

En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.

Ek weet met wie ek te doen het en ek sê uit my hart – dank die Here. Ek dank Hom dat ek Hom ken en stadig maar seker beter leer ken. Dit is my lewenstaak, my selfopgelegde en geseënde lewensdoel. Ek is vasberade en vasbeslote…om Hom al hoe beter te ken in al die krag van Sy opstanding. Filippense 3:10:

Al wat ek wens, is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan Hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood.

For my determined purpose is that I may know Him, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with Him, perceiving and recognizing and understanding the wonders of His Person more strongly and more clearly, and that I may in that same way come to know the power outflowing from His resurrection which it exerts over believers, and that I may so share His sufferings as to be continually transformed in spirit into His likeness even to His death, in the hope ,that if possible I may attain to the spiritual and moral resurrection that lifts me out from among the dead even while in the body.

Hierdie kennis van God is die eerste beginsel vir ‘n oorvloedige lewe.

Kom ons hou ‘n dankfees vir die wonderdade van God. Dank Hom vir Jesus en toegang tot Sy almag.

Deuteronomium 10:21:

Jy moet Hom prys, want Hy is jou God en Hy het al hierdie magtige wonderdade wat jy met jou eie oë gesien het, vir jou gedoen.

Dit is binne in jou dankfees dat jy die teenwoordigheid van die Here sal ervaar. Maak jou bidplek daardie geheime plek waar jy die skaduwee van die Almagtige ken – jou allerheiligste.

2 Kronieke 5:13:

Presies gelyk, soos een man, het die trompetblasers en die sangers die lof en dank aan die Here laat weerklink. Die klank van trompette, simbale, allerhande instrumente en die loflied ter ere van die Here het opgeklink: “Want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie.” Op daardie oomblik het ‘n wolk die huis van die Here gevul.

Beplan ‘n dankfees met ‘n paar getuienisse van jou gesin. Laat hulle besef dat jy die Here vertrou vir uitkoms in moeilikheid.

Onthou Bodemklippe – Joshua 4: As jou kinders jou dan vra….

76. Staan – stabiel en triomfantelik.

Ons word daagliks met soveel inligting en vermaak gebombardeer. Ons het meer bronne daarvoor as ooit in die geskiedenis. Ons weet soveel van al die boosheid, geweld en verskriklikheid oor die hele wêreld en minder van die goedheid en genade wat subtiel en onopsigtelik ons aandag ontglip. Die wêreld is beskikbaar aan ons vingerpunte, maar ons verhoudings en gemeenskapslewe ly. Morele en geestelike waardes word bespot en verneder in die naam van vermaak. Familielewe en huwelike is die onderwerpe van komedie en rillers. Dis sekerlik nie verkeerd om te lag vir ons eie lomp pogings om dinge te maak werk nie, solank ons die agenda van afkraking herken en die belangrike waardes rondom die bron van gesonde en gebalanseerde verhoudings behou en beskerm.

Ek dank die Here vir Sy Woord wat duidelike beginsels daarstel wat ons lewe verhef en verlig. Die standaard is hoog, maar die resultaat is prysloos – hoop vir gebrokenheid, oplossings vir moedeloosheid, troos vir verslaenheid oor eeue en eeue. Dit is ‘n bekende feit dat die kerk dikwels pynlik en diep teleurstel, maar ten spyte van verwonding en misleiding, gaan die ware leiers en dissipels voort om in oorwinning en bemoediging voortdurend te bedien en te versorg. Moet nooit die belangrikste speelveld van die satan onderskat nie – die kerk.

Ons is in die bevoorregte posisie om ‘n verwarde en vertwyfelde wêreldgemeenskap met die Goeie Nuus te bedien. Ons het die handboek met hoop vir gebrokenheid en genesing vir verwonding in liggaam en siel uit die Bron van genade, vergifnis, vrede en onvoorwaardelike liefde.

Die grootste geestelike uitdaging is om te sien met “verligte oë van julle verstand” [Efesiërs 1:18] sodat “julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom, te onderskei.” [Filippense 1:8,9]

Dit is sonder twyfel een van die grootste geestelike gawes van alle tye, een wat dikwels oorgesien word – om presies te weet wat is belangrik vir ‘n situasie en tyd. Die beginsel wat hierdie wysheid onderskryf is LIEFDE. Oorvloedige liefde bou die regte kennis en ervaring sodat ons betekenisvol kan leef.

Met hierdie beginsel diep ingebrand, kan ons kyk na die derde posisie in die brief aan die Efesiërs – STAAN. Efesiërs 6:10:

 Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.

Dit word mooi gestel in die Message vertaling. Vers 13 – 18:

Be prepared. You’re up against far more than you can handle on your own. Take all the help you can get, every weapon God has issued, so that when it’s all over but the shouting you’ll still be on your feet. Truth, righteousness, peace, faith, and salvation are more than words. Learn how to apply them. You’ll need them throughout your life. God’s Word is an indispensable weapon. In the same way, prayer is essential in this ongoing warfare. Pray hard and long. Pray for your brothers and sisters. Keep your eyes open. Keep each other’s spirits up so that no one falls behind or drops out.

Ons stand in Christus teen die boosheid is in totaliteit afhanklik van ons “sit” in Christus. Jy sal nie kan veg as jy nie saam met Hom in die hemele sit en weet hoe om te loop in eenheid, liefde, lig en geloof nie. Die duiwel sou dit kon bekostig om jou heeltemal te ignoreer. Dit klink miskien na ‘n goeie stand van sake, maar dit impliseer ‘n verswakte en vernederde geestelike lewe sonder oorwinning. So ‘n verblinde, dwase voortstrompel in die geestelike is ‘n bejammeringswaardige posisie – een wat ek wil vermy met alles in my.

Met verligte oë sien ons dat ons stryd is nie teen die mense om ons nie, dis teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.

Hoe kan jy ooit bly staan sonder die volheid wat belowe word nie? Jy sal net kan staan as jy veg vanuit jou bloedgemerkte sitplek.

Die kerk is geroep om die satan te weerstaan en grondgebied te behou. Ons word verswak deur sonde en ons eie geestelike mislukking, soos skuld en bitterheid. Ons het egter ‘n kragtige oplossing daarvoor. Bely – vinnig en opreg – kry die kanale van kommunikasie met die Here oop sodat jy sterk kan staan.

Die Grieks vir STAAN is anthistemi – dit beteken om kragtig te weerstaan en dapper grondgebied te behou teen ‘n vyand wat dit beveg.

Die opdrag is nie om grondgebied IN te neem nie. Ons is defensiewe magte, met defensiewe wapens wat die grondgebied verdedig wat reeds deur Jesus se kruisdood gewen is. Jesus het die poorte van die hel oorweldig en die doderyk ontbind. Ons staan teen die bose magte wat teen die oorwinning van Jesus kom.

Ons is meer as oorwinnaars volgens Romeine 8:37. Oorwinnaars rus in die oorwinning wat hulle weet aan hulle gegee word uit die Hand van God. Ons staan in geloof in die wete dat God die ongeregtige met die asem van Sy mond sal verdelg. 2 Tessalonicense 2:8.

Oorwinning kom uit hierdie vaste vertroue op die oorwinning van Jesus. Dit is waarom ons kan dankie sê en Sy lof prys binne in slegte omstandighede en probleme. Ons bid die oplossing wat alreeds in die onsienlike is, in die sienlike in. Die kruis is die waarborg daarvan.

Voel jy dalk verneder en moedeloos. Lees weer Efesiërs 1:19-21:

…hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het: hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom.

‘n Ou gesegde in Afrikaans het ligtelike gedreig: die duiwel sal jou haal. Ons is in Christus! Ons weet: Geen duiwel kan jou haal nie!

Daar is geen moontlikheid van nederlaag nie, selfs al lyk dinge donker. Die lewe werk nie uit soos wat jy dit beplan nie. Ons leef in die Naam van Jesus en Hy het Homself verneder en gely aan die Kruis om ons daarvan te red. Sy Naam is bo elke naam. Die waarborg is dat elke knie sal voor Hom buig en elke tong bely.Filippense 2: 9-11:

Daarom het God Hom ook tot die hoogste eer verhef en Hom die Naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die Naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig, en elke tong sou erken: “Jesus Christus is Here!” tot eer van God die Vader.

Jesus gee aan ons Sy naam. Ons sou ons kon skuldig maak aan identiteitsdiefstal. Dis nie ons agenda wat die Jesus-stempel kry nie. Dit gaan alles oor God se Plan en ons wat daarby inval. Dit is sy kragtige werke wat die wonderwerke in ons lewe bewerkstellig. Jesus sit nie by ons op aarde nie. Ons sit by Hom in die hemele!

Sy Naam is nie iets wat opgewek word soos ‘n toorstokkie in die krisis nie. Dit is die vrug van gehoorsaamheid en ‘n lewe van aanbidding.

Johannes 16:23:

Daardie dag sal julle nie meer vrae aan My stel nie. “Dít verseker Ek julle: Wat julle die Vader ook al in my Naam sal bid, sal Hy vir julle gee.

Is jy goed bekend met Sy Naam en Sy hart? Die bose sal weet!

Handelinge 19:15:

Maar die bose gees het geantwoord en gesê: Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle?

As jy effektief staan, sal die poorte van die hel bewe.

Hierdie wonderbare bemagtiging word in genade en krag aan ons gegee. Ons kan dit nie verdien nie. Die eerste vereiste is openbaringskennis.

Vier dinge is nodig vir God se meewerking:

  1. Ware openbaring oor die ewige plan van God. Soek Sy wil. [Efesiërs 1:9-12] Die toets: Jesus word verhef en vereer.
  2. Die plan is uit God gebore. Paulus was verhoed om in Asië te preek. [Handelinge 16] Soms moet mens stilbly vir die Here. Die toets: In die begin het God…
  3. Die voortsetting van die plan is net van God afhanklik. My eie natuurlike talente en vermoëns kan nooit die Heilige Gees vervang nie. Johannes 14 – sonder My kan julle niks doen nie.
  4. Die doel is die verering van die Here, nooit die opheffing van mense en mense-eer nie. As ons Sy Naam in gehoorsaamheid vereer sal satan en al sy trawante dit weet en erken.

In die antieke wêreld was gesag, wêreldmagte en verskillende vlakke van boosheid algemeen bekend. Paulus kyk na die Romeinse soldaat wat hom bewaak en beskryf ons geestelike stryd en wapens.

Gordel van waarheid – gee ons vryheid om te beweeg en hou die swaard byderhand.

Borsplaat van geregtigheid – geen aanklagte kan ons lamlê nie.

Sandale – toegerus en gereed om te beweeg.

Skild van geloof – nie die klein ronde handskild nie – die groot ovaal skild wat die hele liggaam beskerm.

Helm van verlossing – ‘n gesonde gemoed, helder denke, wyse optrede.

Swaard van die Woord – oplossings vir verlede, hede en toekoms.

Gebed – konstant, ernstig en onselfsugtig.

Verbly jou kragtige Christen. Die Kruis is voor jou. Die oorlog is gewen. Jou God regeer!

Jesaja 52:7:

How beautiful upon the mountains Are the feet of him who brings good news, Who proclaims peace, Who brings glad tidings of good things, Who proclaims salvation, Who says to Zion, “Your God reigns!”

Exodus 14:13:

Then Moses said to the people, “Do not be afraid! Take your stand [be firm and confident and undismayed] and see the salvation of the Lord which He will accomplish for you today; for those Egyptians whom you have seen today, you will never see again.